Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018
Αναζήτηση
Είσοδος Χρήστη
Ανάκτηση Κωδικού
Δεν έχετε λογαριασμό;
Εγγραφή
Εκδηλώσεις
« < Ιούνιος 2018 > »
Δ T Τ Π Π Σ Κ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Αρχική ΣελίδαΕπικοινωνίαΧάρτης ΙστοτόπουPhoto AlbumΣτρατηγικός Σχεδιασμός 2016-2020ΑΝΕΜΟΠΥΛΕΣ
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση arrow Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Ενημέρωση / Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις
ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ «ΚΥΒΕΛΗΣ Γ. ΜΠΟΥΡΝΙΑ»

34001 ΚΑΡΥΣΤΟΣ

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

 

Το Δ.Σ. του Ιδρύματος «Κυβέλης Γ.Μπουρνιά» που εδρεύει στην Κάρυστο,

Αφού  έλαβε υπόψη του:

 

1.       Τις διατάξεις του από 3 Ιουλιου 1982 διατάγματος περί συστάσεως Ιδρύματος με την επωνυμία  «Ίδρυμα Κυβέλης Γ.Μπουρνιά»

2.       Με αριθμό 3/28 Αυγούστου 2016 πρακτικό Δ.Σ. με θέμα την εφάπαξ χορήγηση υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές ιατρικών σχολών.

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

 

Τη χορήγηση εφάπαξ υποτροφιών σε  προπτυχιακούς φοιτητές της Ιατρικής σχολής των Ελληνικών Πανεπιστημίων, καταγόμενους από το Δήμο Καρύστου με απαραίτητη προϋπόθεση  οι υποψήφιοι να έχουν φοιτήσει στο Δημοτικό σχολείο , Γυμνάσιο και Λύκειο της περιοχής Καρύστου.

 

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

 

Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν εώς τις 15 Φεβρουαρίου 2017, αίτηση που θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

1.       Βεβαίωση Πανεπιστημίου περί εγγραφής στην Ιατρική σχολή.

2.       Βεβαίωση Δημοτικού Σχολείου, Γυμνασίου και Λυκείου

3.       Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

 

 

Κάρυστος 20-12-2016

 

ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ «ΚΥΒΕΛΗΣ Γ. ΜΠΟΥΡΝΙΑ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΡΑΒΙΟΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

                                                                                   Κάρυστος  9-12-2016

                                                                                                                        Αριθμ.πρωτ.:  15657                                             

 

                                                                                                 Προς  

                                                                 Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

      Ο Δήμος Καρύστου πρόκειται να αναθέσει απευθείας την προμήθεια ειδών ατομική προστασίας εργαζομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.    

      Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 13.280,15 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη προσφορά επί του συνόλου των ζητούμενων ειδών σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ορίζονται στην ΚΥΑ 53361/11-10-2016 (ΦΕΚ 1503 τ.Β΄).

     Η υποβολή των προσφορών γίνεται είτε απευθείας στο Δημαρχείο Καρύστου-τμήμα προμηθειών, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση: info@dimoskarystou.gr,  είτε μέσω τηλεμοιοτυπίας στο φαξ: 2224023666.

Προθεσμία υποβολής προσφορών έως την Tετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 15:00 μμ.

Oι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές καλούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους συμπληρώνοντας το συνημμένο Έντυπο Προσφοράς που πρέπει να συνοδεύεται:

1.Φορολογική Ενημερότητα

2.Ασφαλιστική Ενημερότητα

3.Βεβαίωση εγγραφής στο επιμελητήριο

4.Ποινικό μητρώο.

 

Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν:

1.Η αριθμ. 177/9-8-2016 Τεχνική Περιγραφή

2.Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (προς συμπλήρωση από κάθε ενδιφερόμενο.)

Πληροφορίες στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Καρύστου, τηλέφωνο 22243 50012 .

 

 

Ο Προιστάμενος

Ξυνογαλάς Ιωάννης

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ


ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ LINK ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ pdf


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Κάρυστος, 18/11/2016

                                                                                                                                                                                                      αρ. πρωτ. : 14903

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΕΡΓΟ:

 

 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕΣΟΧΩΡΙΩΝ         

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 81.000,00 €

               

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Ο δήμαρχος Καρύστου:

Προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία, για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου, για την εκτέλεση του έργου : «Παρεμβάσεις δικτύων ύδρευσης Μεσοχωρίων»,  προϋπολογισμού μελέτης 81.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α 24%) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16  καθώς και τις διατάξεις του Ν.3669/08 που δεν καταργήθηκαν με τον Ν.4412/16.

 

1.       Η ανοιχτή διαδικασία θα διεξαχθεί την 20/12/2016, ημέρα Τρίτη, στο Δημαρχείο Καρύστου, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Η ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών είναι η 10:00  π.μ., και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, σε έντυπο προσφοράς της Υπηρεσίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2α  του Ν. 4412/16.

2.       Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η ανοικτή διαδικασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή  αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορισθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής η οποία θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και  η οποία θα γνωστοποιηθεί με fax, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν έγγραφα της σύμβασης και την ίδια ώρα  (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με  τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

3.       Στην διαδικασία δικαιούνται να συμμετάσχουν (σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη): Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή ενώσεις οικονομικών φορέων οι οποίες:

Α. είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη

Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Υδραυλικών ή στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών

Β. προέρχονται από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από Κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. όπως ορίζεται στο παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α και στα άρθρα 75 και 76 του Ν.4412/16 ή οποιοσδήποτε ικανοποιεί οποιαδήποτε άλλη απαίτηση του Προσαρτήματος.

4.       Το έργο είναι ενταγμένο στον προϋπολογισμό του δήμου Καρύστου, (Κ.Α. 25.7312.04 δήμου Καρύστου) για ποσό 81.000,00€ .

5.       Η εγγύηση για τη συμμετοχή στην ανοικτή διαδικασία ορίζεται σε 1.307,00€ με ισχύ όχι μικρότερη των εννέα (9) μηνών και τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής της διαδικασίας, δηλαδή πρέπει να ισχύει τουλάχιστον μέχρι 20-10/2017.

6.       Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από την Τεχνική Υπηρεσία του δήμου Καρύστου, αρμόδιος υπάλληλος κ. Ξυνογαλάς Ιωάννης (τηλ. 2224350012)

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             Ο Δήμαρχος

 

 

 

Ραβιόλος Ελευθέριος

 

 

AKOΛΟΥΘΕΙ LINK ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕΣΟΧΩΡΙΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Κάρυστος,  12–10– 2016

            ΔΗΜΟΣ   Κ Α Ρ Υ Σ Τ Ο Υ                                        Αριθ. Πρωτ.: 13561

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

 

            Ο δήμαρχος Καρύστου, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών «ταχυδρομικής αποστολής δημοτικής αλληλογραφίας» του δήμου Καρύστου για το έτος 2016.

 

Ο διαγωνισμός, θα λάβει χώρα στο δημαρχείο Καρύστου (Ι. Κότσικα & Ελλ.Αμερικής στην Κάρυστο), την Πέμπτη, 27–10–2016.  Ώρα λήξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 10:30 π.μ.

            Η δαπάνη για την υπηρεσία έχει προϋπολογισθεί, στο ποσό των 14.999,99 € (ο Φ.Π.Α. συμπεριλαμβάνεται)

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν αντίστοιχη εμπειρία στην εκτέλεση υπηρεσιών όπως αυτές περιγράφονται στην οικεία διακήρυξη

Πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό, παρέχονται στο δήμο Καρύστου,  με Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ.34001, Κάρυστος Εύβοιας (δημαρχείο), στο τηλέφωνο : 2224350012 (fax: 2224023666) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο δήμαρχος Καρύστου

 

                                                                                                                       Ραβιόλος Ελευθέριος

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ LINK ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΚΑΙ  ΜΕΛΕΤΗ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ_ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ_ΚΕΠ ΤΗΣ ΔΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/09/2016

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ                                           ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 13010

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

 

 

Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας

για τη μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών  (ΚΕΠ) της ΔΕ Καρύστου του Δήμου Καρύστου

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

      Προκηρύσσει μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 για την μίσθωση ακινήτου, εμβαδού από 55τμ έως 80τμ., κατάλληλου για την στέγαση του ΚΕΠ Καρύστου και καλούμε τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, δηλαδή έως 20 Οκτώβρη 2016 , σύμφωνα με τους όρους της υπ΄αριθμ. 13010/2016 (ΑΔΑ:ΩΦ9ΤΩΕΦ-740) διακήρυξη.

     Οι προσφορές ενδιαφέροντος υποβάλλονται σε φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου Καρύστου ή αποστέλλονται ταχυδρομικά με σφραγίδα ταχυδρομείου εμπρόθεσμη. Στη συνέχεια οι προσφορές παραδίδονται στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν αυτά πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως εντός δέκα (10) ημερών από της λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης:

α) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία του Δήμου Καρύστου ( Δημαρχείο Καρύστου, ΤΚ 34001-Κάρυστος), στα τηλέφωνα 2224350018,001.

β)  στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρύστου www.dimoskarystou.gr

γ)  στο πρόγραμμα διαύγεια.

   Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας.

 

                                                   

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΡΑΒΙΟΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Ακολουθεί link με τη διακύρηξη:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΚΕΠ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ_ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                        Κάρυστος  14 / 9/ 2016

ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

Τηλ. 22243 50011                                                                                         Αριθ. Πρωτ.: 53

 

ΘΕΜΑ: «Δημοπρασία εκμίσθωσης κυλικείου του Γενικού Λυκείου Καρύστου».

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καρύστου λαμβάνοντας υπόψη την Κ.Υ.Α.Φ2/1553/129578/Δ1/04-08-2016 (ΦΕΚ 2646Β/25-08-2016) , την Κ.Υ.Α. με αριθ. πρωτ. 111526/Δ4/2010, την εγκ. του ΥΠΕΠΘ με αριθ. πρωτ. 70170/28-5-2008 ,την με αριθ. 17/2016 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρύστου και τις λοιπές διατάξεις που ρυθμίζουν τη λειτουργία των Σχολ. Επιτροπών.

Προκηρύσσει

Α. Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του Γενικού Λυκείου Καρύστου για εννέα (9) χρόνια.

Β. Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Καρύστου από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού την Δευτέρα , 17–10–2016. Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 12:00 μ.μ. και ώρα λήξης η 13:00 μ.μ.

Σε περίπτωση άγονης δημοπρασίας αυτή θα επαναληφθεί κατά την κείμενη νομοθεσία με τους ίδιους όρους.

Γ. Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερομένους ορίζεται στα δύο (2) Ευρώ (η σχολική μονάδα έχει κάτω από 250 μαθητές) ανά μαθητή ετησίως (189 εργάσιμες ημέρες) και θα αποτελεί ποσό εκκίνησης κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού.

Δ. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) Φυσικά πρόσωπα καθώς και δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα. β) Πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας.

Ε. Πληροφορίες στα τηλ.: 2224023281, 222425142 ,2224350011και fax.: 2224023281

 

                                                                    Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

                                                                                    ΤΟΥΡΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ_ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

Κάρυστος, 08 / 09 / 2016

Αρ. Πρωτ. : 11188

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

 

Έχοντας υπόψη:

1.      το Ν.4412/16

2.  Τον Νόμο 4281/2014

3.   Τον Ν. 3463/2006 ( Φ.Ε.Κ. Α 114/2006 ) με τίτλο «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

4.      Τον Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α77-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4111/2013(ΦΕΚ Α΄18)

7. Τον Ν.4155/2013 (ΦΕΚ120/A/29-5-2013)«Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014),

9. Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»

10.Η με αριθμ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»

11.Την 212/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της Δημοτικής Προμήθειας

12. Τις μελέτες που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρύστου

13.Την υπ΄ αριθμ. 175/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των όρων.

14. Τις αναρτήσεις στο διαδίκτυο των Α.Α.Υ. με ΑΔΑ 722ΡΩΕΦ-ΩΤ3 , 6ΚΥ5ΩΕΦ-ΚΜΣ , Ω16ΞΩΕΦ-ΑΕΘ

15. Την ανάρτηση του πρωτογενούς αιτήματος στο ηλεκτρονικό μητρώο δημοσίων συμβάσεων με ΑΔΑΜ 16REQ005050834 , 16REQ005050865,16REQ005050797

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΟΤΙ

 

H Δευτέρα 03/10/2016 και ώρα 13.00 μ.μ. αποτελεί καταληκτική ημερομηνία του Ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού , για την Προμήθεια   ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ για την εκτέλεση των έργων με αυτεπιστασία ενδεικτικού  προϋπολογισμού 218.946,18  ευρώ με ΦΠΑ

Ημέρα έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών η Δευτέρα 26/09/2016 και ώρα 8.00 π.μ. και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η Δευτέρα 03/10/2016 και ώρα 13.00 μ.μ.

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολό των ειδών τους.

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό το 2% επί της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσης δαπάνης .

Πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη προμήθεια, παρέχονται στο δήμο Καρύστου, Τμήμα Προμηθειών με ταχ. δ/νση : Ιωάννη  Κότσικα και Ελλήνων Αμερικής, Τ.Κ. 34001, Κάρυστος Εύβοιας (δημαρχείο) στο τηλέφωνο : 2224350012 (fax:2224023666) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και στην ιστοσελίδα του δήμου http://www.dimoskarystou.gr

Η τεκμηρίωση του Διαγωνισμού (Μελέτη, Διακήρυξη, Ενδεικτικός Προϋπολογισμός κ.λ.π.) βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dimoskarystou.gr

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

 

 

                                                                          Ο δήμαρχος

 

 

Ραβιόλος Ελευθέριος


Ακολουθεί link με τα δικαιολογητικά:

Προμήθεια ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ για την εκτέλεση των έργων με αυτεπιστασία


 

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ_ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ_ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

Κάρυστος, 08 / 09 / 2016

Αρ. Πρωτ. : 11184

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

 

Έχοντας υπόψη:

1.      το Ν.4412/16

2.  Τον Νόμο 4281/2014

3.   Τον Ν. 3463/2006 ( Φ.Ε.Κ. Α 114/2006 ) με τίτλο «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

4.      Τον Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α77-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4111/2013(ΦΕΚ Α΄18)

7. Τον Ν.4155/2013 (ΦΕΚ120/A/29-5-2013)«Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014),

9. Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»

10.Η με αριθμ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»

11.Την 212/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της Δημοτικής Προμήθειας

12. Τις μελέτες που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρύστου

13.Την υπ΄ αριθμ. 174/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των όρων.

14. Τις αναρτήσεις στο διαδίκτυο των Α.Α.Υ. με ΑΔΑ 722ΡΩΕΦ-ΩΤ3 , 6ΚΥ5ΩΕΦ-ΚΜΣ , Ω16ΞΩΕΦ-ΑΕΘ

15. Την ανάρτηση του πρωτογενούς αιτήματος στο ηλεκτρονικό μητρώο δημοσίων συμβάσεων με ΑΔΑΜ 16REQ005050834 , 16REQ005050865,16REQ005050797

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΟΤΙ

 

H Παρασκευή 14/10/2016 και ώρα 13.00 μ.μ. αποτελεί καταληκτική ημερομηνία του Ηλεκτρονικού Διεθνή ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού , για την Προμήθεια ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ-ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΜΩΝ για την εκτέλεση των έργων με αυτεπιστασία ενδεικτικού  προϋπολογισμού 554.393,83 ευρώ με ΦΠΑ

 

Ημέρα έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών η Δευτέρα 03/10/2016 και ώρα 8.00 π.μ. και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η Παρασκευή 14/10/2016 και ώρα 13.00 μ.μ.

Προσφορές γίνονται δεκτές για ομάδα ή ομάδες αλλά για το σύνολό των ειδών τους.

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό το 2% επί της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσης δαπάνης, της ομάδας-ομάδες για τις οποίες μετέχει στο διαγωνισμό.

Πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη προμήθεια, παρέχονται στο δήμο Καρύστου, Τμήμα Προμηθειών με ταχ. δ/νση : Ιωάννη  Κότσικα και Ελλήνων Αμερικής, Τ.Κ. 34001, Κάρυστος Εύβοιας (δημαρχείο) στο τηλέφωνο : 2224350012 (fax:2224023666) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και στην ιστοσελίδα του δήμου http://www.dimoskarystou.gr

Η τεκμηρίωση του Διαγωνισμού (Μελέτη, Διακήρυξη, Ενδεικτικός Προϋπολογισμός κ.λ.π.) βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dimoskarystou.gr

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

 

                                                                          Ο δήμαρχος

 

 

 

Ραβιόλος Ελευθέριος 


Ακολουθεί link με τα δικαιολογητικά

Προμήθεια ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ-ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΜΩΝ για την εκτέλεση των έργων με αυτεπιστασία 

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ_ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

Κάρυστος, 08 / 09 / 2016

Αρ. Πρωτ. : 11186

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

 

Έχοντας υπόψη:

1.      το Ν.4412/16

2.  Τον Νόμο 4281/2014

3.   Τον Ν. 3463/2006 ( Φ.Ε.Κ. Α 114/2006 ) με τίτλο «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

4.      Τον Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α77-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4111/2013(ΦΕΚ Α΄18)

7. Τον Ν.4155/2013 (ΦΕΚ120/A/29-5-2013)«Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014),

9. Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»

10.Η με αριθμ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»

11.Την 212/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της Δημοτικής Προμήθειας

12. Τις μελέτες που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρύστου

13.Την υπ΄ αριθμ. 176/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των όρων.

14. Τις αναρτήσεις στο διαδίκτυο των Α.Α.Υ. με ΑΔΑ 722ΡΩΕΦ-ΩΤ3 , 6ΚΥ5ΩΕΦ-ΚΜΣ

15. Την ανάρτηση του πρωτογενούς αιτήματος στο ηλεκτρονικό μητρώο δημοσίων συμβάσεων με ΑΔΑΜ 16REQ005050834 , 16REQ005050865.

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΟΤΙ

 

H Δευτέρα 03/10/2016 και ώρα 13.00 μ.μ. αποτελεί καταληκτική ημερομηνία του Ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού , για την Προμήθεια      ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ για την εκτέλεση των έργων με αυτεπιστασία ενδεικτικού  προϋπολογισμού 105.270,42  ευρώ με ΦΠΑ

Ημέρα έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών η Δευτέρα 26/09/2016 και ώρα 8.00 π.μ. και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η Δευτέρα 03/10/2016 και ώρα 13.00 μ.μ.

Προσφορές γίνονται δεκτές για ομάδα ή ομάδες αλλά για το σύνολό των ειδών τους.

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό το 2% επί της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσης δαπάνης, της ομάδας-ομάδες για τις οποίες μετέχει στο διαγωνισμό.

Πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη προμήθεια, παρέχονται στο δήμο Καρύστου, Τμήμα Προμηθειών με ταχ. δ/νση : Ιωάννη  Κότσικα και Ελλήνων Αμερικής, Τ.Κ. 34001, Κάρυστος Εύβοιας (δημαρχείο) στο τηλέφωνο : 2224350012 (fax:2224023666) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και στην ιστοσελίδα του δήμου http://www.dimoskarystou.gr

Η τεκμηρίωση του Διαγωνισμού (Μελέτη, Διακήρυξη, Ενδεικτικός Προϋπολογισμός κ.λ.π.) βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dimoskarystou.gr

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

 

 

                                                                          Ο δήμαρχος

 

 

 

Ραβιόλος Ελευθέριος


 

 

Ακολουθεί link με τα δικαιολογητικά:

Προμήθεια ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ για την εκτέλεση των έργων με αυτεπιστασία  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

Κάρυστος, 27 / 7 / 2016

Αρ. Πρωτ. : 8616

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο δήμαρχος Καρύστου διακηρύσσει, ηλεκτρονικό, ανοιχτό, μειοδοτικό διαγωνισμό για την «προμήθεια τάπητα Λουμιδείου Γηπέδου ποδοσφαίρου» του δήμου Καρύστου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 208.686,42 € (συμπεριλαμβάνεται  Φ.Π.Α. 24%)  και με κριτήριο κατακύρωσης  τη χαμηλότερη τιμή.  Η προμήθεια χρηματοδοτείται από πόρους ΑΠΕ του δήμου Καρύστου.

Ο διαγωνισµός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. (διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφοράς) με  καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα, υποβολής προσφορών, την Δευτέρα 22/08/2016 και ώρα 16.00 μ.µ.

Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί : Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές, νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά, συνεταιρισμοί και  ενώσεις προμηθευτών, προσκομίζοντας κατά περίπτωση τα δικαιολογητικά που λεπτομερώς αναφέρονται στη σχετική,  με αρ. πρωτ. : 8615 διακήρυξη, καθώς και εγγυητική επιστολή συμμετοχής που ανέρχεται στο 2% επί της προϋπολογισθείσης, χωρίς ΦΠΑ, δαπάνης.

Πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη προμήθεια, παρέχονται στο δήμο Καρύστου, με ταχ. δ/νση : Ιωάννη  Κότσικα και Ελλήνων Αμερικής, Τ.Κ. 34001, Κάρυστος Εύβοιας (δημαρχείο) στο τηλέφωνο : 2224350012 (fax:2224023666) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και στην ιστοσελίδα του δήμου http://www.dimoskarystou.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


ΜΕΛΕΤΗ ΤΑΠΗΤΑ ΛΟΥΜΙΔΕΙΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Ο δήμαρχος Καρύστου

Ελευθέριος  Ραβιόλος


 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Κάρυστος, 6-4-2016
ΔΗΜΟΣ Κ Α Ρ Υ Σ Τ Ο Υ                                       Αριθμ. Πρωτ.: 3125
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο δήμαρχος Καρύστου, διακηρύσσει, ηλεκτρονικό, ανοιχτό, μειοδοτικό διαγωνισμό, καυσίμων και λιπαντικών, για την κάλυψη των αναγκών των δημοτικών υπηρεσιών και των νομικών του προσώπων, για το έτος 2016. Για τα μεν καύσιμα, θα προσφερθούν ποσοστά έκπτωσης επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης κατά τις ημέρες παράδοσης στην Κάρυστο, ενώ για τα λιπαντικά θα προσφερθούν τιμές χαμηλότερες ή το πολύ ίσες αυτών του ενδεικτικού προϋπολογισμού. Ανάδοχος, προμηθευτής-χορηγητής σε κάθε ομάδα θα αναδειχτεί εκείνος που διαμορφώνει την χαμηλότερη προσφορά επί του αντίστοιχου, ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης.
Ο διαγωνισμός, θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr (διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφοράς) με καταληκτική ημερομηνία και ώρα, υποβολής προσφορών, την Δευτέρα, 30-05-2016 και ώρα 16:00 μμ.
Η δαπάνη για την προμήθεια, έχει προϋπολογιστεί, ανά ομάδα, ως εξής: Α) δήμος Καρύστου 172.967,00 €, Β) λιπαντικά 22.600,00 €, Γ) Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή δήμου Καρύστου 12.190,50 €, Δ) Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή δήμου Καρύστου 8.939,70 € και Ε) Οργανισμός Περιβάλλοντος Παιδείας Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Καρύστου 6.501,60 €. Ανέρχεται δηλαδή, συνολικά, στο ποσό των 223.198,80 € (ο Φ.Π.Α 23% δεν περιλαμβάνεται στα προαναφερόμενα ποσά). Περιλαμβάνει δε, συνολικά τα ακόλουθα είδη: Βενζίνη αμόλυβδη, (23.805 λίτρα)–Πετρέλαιο diesel κίνησης, (174.710 λίτρα)–Πετρέλαιο diesel θέρμανσης, (54.675 λίτρα)–Λάδι υδραυλικού, (1.100 λίτρα)–Υγρό φρένων, (30 λίτρα)–Υγρό μπαταρίας, (40 λίτρα)–Γράσο βάσης ασβεστίου, (30 χλγ)–Γράσο βάσης λιθίου, (30 χλγ)–Λιπαντικό οδοντωτών τροχών SAE 80W/90 (βαλβολίνη), (120 λίτρα)–Λιπαντικό αυτόματων κιβωτίων (σασμάν & τιμονιών), (120 λίτρα)–Λιπαντικό μειωτήρων (συνθετικό), (100 λίτρα)–Πρόσθετο μειώσεως ρύπων, τύπου AdBlue (1.440 λίτρα)–Μονότυπο λιπαντικό κινητήρων πετρελαίου SAE 30 & SAE 40, (350 λίτρα)–Πολύτυπο λιπαντικό κινητήρων πετρελαίου SAE 15W/40, (770 λίτρα)–Πολύτυπο λιπαντικό κινητήρων πετρελαίου SAE 20W/50, (770 λίτρα)–Συνθετικό λιπαντικό βενζινοκινητήρων SAE 15W/50, (350 λίτρα).
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί : α) Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές, β) Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα, γ) Συνεταιρισμοί και δ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, προσκομίζοντας κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που λεπτομερώς αναφέρονται στην σχετική διακήρυξη καθώς και εγγυητική επιστολή συμμετοχής που ανέρχεται στο 2% επί της προϋπολογισθείσης, ανά ομάδα προσφοράς (χωρίς ΦΠΑ) δαπάνης.
Πληροφορίες, σχετικά με τη συγκεκριμένη προμήθεια, παρέχονται στο δήμο Καρύστου, με Ταχ. Δ/νση : Ι. Κότσικα και Ελλήνων Αμερικής, Τ.Κ.34001, Κάρυστος Εύβοιας (δημαρχείο), στα τηλέφωνα : 2224350012-13 (fax: 2224023666) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στην ιστοσελίδα του δήμου http://www.dimoskarystou.gr.
Αποστολή οικείας διακήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στις 6-4-2016, με αριθμό αναφοράς : 2016-042604 (16-127304-001)
Ο δήμαρχος Καρύστου
Ραβιόλος Ελευθέριος

ΕΝΙΑΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ-5
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ι
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΙΙ
ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΝΙΑΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΙΙΙ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ iv

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ημερομηνία:

16-12-2015

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Αρ. Πρωτ.:

15961

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

 

 

 

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας

για τη μίσθωση ακινήτου για την στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Καρύστου (τμήματα Διοικητικών-Οικονομικών-Τεχνικών Υπηρεσιών)

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

      Προκηρύσσει μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 για την μίσθωση ακινήτου, εμβαδού από 300τμ έως 350τμ. με υπόγειο αποθηκευτικό χώρο τουλάχιστον 70τμ, κατάλληλου για την στέγαση τμημάτων των Διοικητικών-Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών του  Δήμου και καλούμε τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών,  δηλαδή έως την Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2016, σύμφωνα με τους όρους της υπ΄αριθμ. 15960/2015 διακήρυξης δημοπρασίας.

     Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στο Δήμο Καρύστου, στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν αυτά πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από της καταληκτικής ημερομηνίας λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης:

1)τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία του Δήμου Καρύστου ( Δημαρχείο Καρύστου, ΤΚ 34001-Κάρυστος), στα τηλέφωνα 2224 350 018- 001

2) στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρύστου www.dimoskarystou.gr

 

   Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας.

 

                                                                                                                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΡΑΒΙΟΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΗΣ ΘΕΑΣ, ΡΑΠΤΑΙΟΙ Δ.Δ. ΜΕΣΟΧΩΡΙΩΝ Δ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΗΣ ΘΕΑΣ, ΡΑΠΤΑΙΟΙ Δ.Δ. ΜΕΣΟΧΩΡΙΩΝ Δ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΗΣ ΘΕΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΥΡΘΕΣ ΣΤΥΡΑ Δ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΗΣ ΘΕΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΥΡΘΕΣ ΣΤΥΡΑ Δ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΙΕΙΑΣ» 2007- 2013 ( ΕΠ.ΑΛ.) – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.2.1. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΘΑΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΗΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ»- «ΤΟΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ Ν.ΣΤΥΡΩΝ Δ.Δ. ΣΤΥΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ»


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΘΑΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ»- «ΒΕΛΤΙΩΣH / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ Δ.Δ. ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ»

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΓΡ. ΟΔΟΥ ΡΑΠΤΑΙΟΙ - ΜΕΣΟΧΩΡΙΑ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΓΡ. ΟΔΟΥ ΡΑΠΤΑΙΟΙ - ΜΕΣΟΧΩΡΙΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ
ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ_ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ_1 001.jpg

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ_ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ_2 001.jpg
ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                                          ΑΔΑ:ΩΥ0ΩΟΚ89-ΕΒ5

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ- ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ Αριθ. Πρωτ. 61  /126/3-8-2015

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

 «Α Ν Ε Μ Ο Π Υ Λ Ε Σ»

 

 

 

                                             Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  ( ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

  Δημοπράτηση για εκμίσθωση χώρου 13,64 τ.μ. προς χρήση κυλικείου του  

  Κλειστού Γυμναστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΩΡΟΣ » 

 

 Του Πολιτιστικού –Αθλητικού και Τουριστικού Οργανισμού του Δήμου Καρύστου

  «ΑΝΕΜΟΠΥΛΕΣ» με την υπ’ αριθ. 17/6-5-2015 απόφασή του.

 

                                                  Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

 

Τη διενέργεια προφορικής – ανοικτής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του χώρου 13.64 τ.μ. του κλειστού δημοτικού γυμναστηρίου του Δήμου Καρύστου Παναγιώτης Μώρος, με τους εξής όρους:

 1. Ο διαγωνισμός θα γίνει στη Κάρυστο και στο Δημοτικό Κατάστημα Καρύστου την 31η Αυγούστου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00π.μ., από τριμελή επιτροπή κατά το σύστημα ανοικτής προφορικής δημοπρασίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του υπ’ αριθ.270/1981 Π.Δ. και Π.Δ.410/95.
 2. Το όριο της πρώτης προσφοράς καθορίζεται στο ποσό 1.200,00 ευρώ ετησίως.
 3. Ο χώρος που μισθώνεται είναι  2.20Χ6.20 τμ. εντός του κλειστού δημοτικού γυμναστηρίου «ΠΑΝ/ΤΗΣ ΜΩΡΟΣ» και βρίσκεται εντός ορίων του Δήμου Καρύστου στη θέση Κοντορέματα.
 4. Ο χώρος που μισθώνεται θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως κυλικείο.
 5. Οι ώρες λειτουργίας του κυλικείου θα είναι τουλάχιστον 5 ώρες ανά ημέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή και 8 ώρες ανά ημέρα εκτός το Σάββατο και την Κυριακή.
 6. Ο χρόνος μίσθωσης ορίζεται σε δύο (2) χρόνια, που θα αρχίζει την1η Σεπτεμβρίου 2015 και θα λήγει στις 31 Αυγούστου 2017.
 7. Ολόκληρη η Διακήρυξη του Πλειοδοτικού Διαγωνισμού θα διατίθεται από το ΚΕΠ του Δήμου Καρύστου.

 

                                                                                    Κάρυστος3/8/2015

                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

                                                               ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΒΟΣΣΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Κάρυστος, 17-7-2015

ΔΗΜΟΣ  ΚΑΡΥΣΤΟΥ                                                                                    Αριθ. πρωτ.: 9007

                     

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

για την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων με αντάλλαγμα για την τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας

Ο δήμαρχος Καρύστου

προκηρύσσει:

φανερή , προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία για την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση τροχήλατων –αυτοκινούμενων ή μη καντινών σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/1981 (ΦΕΚ Α77/30-3-1981) .

      Η δημοπρασία θα διεξαχθεί  την Παρασκευή 7 Αυγούστου 2015 και ώρα 10π.μ.και μέχρι την λήξη των προσφορών, στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Καρύστου (Δημαρχείο) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

    Οι κοινόχρηστοι χώροι που θα παραχωρηθούν προς τρίτους για τοποθέτηση τροχήλατων καντινών, το ύψος της τιμής εκκίνησης ανά τετραγωνικό μέτρο και οι θέσεις περιγράφονται ως  εξής:

α/α

 

Τοποθεσία

 

Είδος χρήσης

Τετραγωνικά

Μέτρα

Τιμή πρώτης προσφοράς ανά τετραγωνικό μετρο

1

ΕΟ Στύρων –Νέων Στύρων (διασταύρωση Ντρόχαλο)

Τοποθέτηση καντίνας

30

 

40€

2

Ποτάμι της ΤΚ Πλατανιστού

Τοποθέτηση καντίνας

30

40€

όπως αυτοί εμφανίζονται  στις  εκτυπώσεις υπόβαθρου ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή «ΟΡΕΝ» της Κτηματολόγιο Α.Ε. όπου αποτυπώνεται  ο παραχωρούμενος κοινόχρηστος χώρος με τις συντεταγμένες των κορυφών του πολυγώνου.

  Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από το Δήμο Καρύστου στο τηλέφωνο 22243 50018-001 κατά τις εργάσιμες ώρες καθώς και στη Δ/νση: Δημαρχείο Καρύστου- Κάρυστος 34001. 

   Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση τρεις ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.

   Για να γίνει κάποιος δεκτός στην δημοπρασία πρέπει να προσέλθει με τον εγγυητή του και να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας τα εξής:

α) Έλληνες Πολίτες:

1. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας του συμμετέχοντος και του εγγυητή του.

2. Εγγυητική επιστολή (όπως αναφέρεται στη διακήρυξη)

3. Δημοτική ενημερότητα.

4. Φορολογική ενημερότητα

5. Ασφαλιστική  ενημερότητα

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 που θα δηλώνει ότι ¨έλαβα πλήρη γνώση  των όρων της υπ΄αριθ. 9006//2015 διακήρυξης δημοπρασίας του Δήμου Καρύστου για την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση τροχήλατων καντινών4.2015) όπως αυτή συμπληρώθηκε από την ΚΥΑ ΔΔΠ0006398/691Β΄ΕΞ2015     και    τους αποδέχομαι χωρίς καμία επιφύλαξη¨.

β) Αλλοδαποί:

1. Άδεια διαμονής.

2. Διαβατήριο.

3.Τα δικαιολογητικά 2,3,4,5,6 της περίπτωσης (α) του παρόντος άρθρου (στα Ελληνικά).

                    Ο  Δήμαρχος  Καρύστου

                                                                            

                                                                                               Ραβιόλος Ελευθέριος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ_2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Κάρυστος, 26-5-2015

     ΔΗΜΟΣ  ΚΑΡΥΣΤΟΥ                                                                         Αριθ. πρωτ.: 6440

                     

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 6102/20-5-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ)

για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος για το έτος 2015

Ο δήμαρχος Καρύστου

προκηρύσσει:

φανερή ,  προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, του δήμου Καρύστου σε τρίτους με αντάλλαγμα, με σύναψη μισθωτικής σχέσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01 και την   ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586ΈΞ2015/07.04.2015 (ΦΕΚ 578/09.04.2015) όπως αυτή συμπληρώθηκε από την ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586Β΄ΕΞ2015/7-4-2015 και την αριθμ. 6101/2015 διακήρυξη όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. 6439/26-5-2015 διακήρυξη δημοπρασίας σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. Φ128/789/25-5-2015 έγγραφο του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας Ν. Εύβοιας.

      Η δημοπρασία θα διεξαχθεί  την Δευτέρα 8-6-2015 και ώρα 10π.μ.και μέχρι την λήξη των προσφορών, στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Καρύστου (Δημαρχείο) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

    Οι χώροι αιγιαλού και παραλίας  που θα παραχωρηθούν προς τρίτους, το ύψος της τιμής εκκίνησης ανά τετραγωνικό μέτρο και οι θέσεις περιγράφονται ως  εξής::

 

Τοποθεσία

ΘΕΣΗ στο ορθοφωτοχάρτη

Άσκηση Δραστηριότητας

Τετραγωνικά

Μέτρα

Τιμή πρώτης προσφοράς ανά τετραγωνικό μέτρο

Αλυκές -Κάβος      

Θέση 1

Τροχήλατη καντίνα

15

40€

 Αλυκές Κάβος

Θέση 2

Θαλάσσια σπόρ

40

5€

Αλυκές -Κάβος      

Θέση 3

Ομπρέλες και ξαπλώστρες

150

5€

 Μάρμαρα (ανατολικά)            

Θέση 4

Ομπρέλες και ξαπλώστρες

150

5€

Μάρμαρα (δυτικά)            

Θέση 5

Τροχήλατη καντίνα

15

40€

Μπούρος άγαλμα (Κωστελέτου)

Θέση 6-7

Ομπρέλες και ξαπλώστρες

100

5€

Μπούρος (πλησίον Αμαλία)

Θέση 7

Ομπρέλες και ξαπλώστρες

150

5€

Γαλλίδα (Μπαγιάτης)

Θέση 8

Ομπρέλες και ξαπλώστρες

150

 

5€

 Γαλλίδα (στροφή)

Θέση 9

Ομπρέλες και ξαπλώστρες

150

5€

 Γαλλίδα (στροφή)

Θέση 10

Τροχήλατης καντίνα

15

40€

Αγ.Παρασκευή ΔΕ Καρύστου

Θέση 11

Ομπρέλες και ξαπλώστρες

100

5€

Μεγάλη Άμμος ΔΕ Μαρμαρίου

Θέση 12

Θαλάσσια σπόρ

50

5€

Μεγάλη Άμμος ΔΕ Μαρμαρίου

Θέση 13

Ομπρέλες και ξαπλώστρες

150

5€

Αλυκές ΔΕ Μαρμαρίου

Θέση 14

Ομπρέλες και ξαπλώστρες

100

5€

Λυκόρεμα (Σφυριδούπολη)

Θέση 15

Ομπρέλες και ξαπλώστρες

100

5€

Αρία ΔΕ Στυρέων

Θέση 16

Τροχήλατη  καντίνα

15

40€

Αρία ΔΕ Στυρέων

Θέση 17

Ομπρέλες και ξαπλώστρες

250

5€

Αρία ΔΕ Στυρέων

Θέση 18

Θαλάσσια σπόρ

40

5€

Κοκκίνη ΔΕ Μαρμαρίου (ανατολικά)

Θέση 19

Τροχήλατη καντίνα

15

40€

Κοκκίνη ΔΕ Μαρμαρίου (ανατολικά)

Θέση 20

Ομπρέλες και ξαπλώστρες

50

5€

Κοκκίνη ΔΕ Μαρμαρίου (δυτικά)

Θέση 21

Ομπρέλες και ξαπλώστρες

50

5€

Γαλλίδα ΔΕ Καρύστου (πλησίον Μπαγιάτη)

Θέση 22

Θαλάσσια σπορ

50

5€

Μ Άμμος ΔΕ Μαρμαρίου

Θέση 23

Τροχήλατη καντίνα

15

40€

Αλμυροπόταμος ΔΕ Στυρέων (πλησίον ξεν/χείου ΟΑΣΙΣ)

Θέση 24

Ξαπλώστρες και Ομπρέλες

100

5€

όπως αυτοί εμφανίζονται  στις  εκτυπώσεις υπόβαθρου ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή «ΟΡΕΝ» της Κτηματολόγιο Α.Ε. όπου αποτυπώνεται  ο παραχωρούμενος κοινόχρηστος χώρος με τις συντεταγμένες των κορυφών του πολυγώνου.

  Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από την Αρμόδιο Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Καρύστου- Κάρυστος 34001 (τηλ 2224350-018, 2224350-001) κατά τις εργάσιμες ημέρες. 

   Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση τρεις ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.

   Για να γίνει κάποιος δεκτός στην δημοπρασία πρέπει να προσέλθει με τον εγγυητή του και να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας τα εξής:

α) Έλληνες Πολίτες:

1. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας του συμμετέχοντος και του εγγυητή του.

2. Εγγυητική επιστολή (όπως αναφέρεται στη διακήρυξη)

3. Δημοτική ενημερότητα.

4. Φορολογική ενημερότητα

5. Ασφαλιστική  ενημερότητα

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 που θα δηλώνει ότι ¨έλαβα πλήρη γνώση  των όρων της υπ΄αριθ. 6101/2015 διακήρυξης  όπως αυτή διορθώθηκε με την 6439/26-5-2015 διακήρυξη δημοπρασίας του Δήμου Καρύστου για την εκμίσθωση χώρων αιγιαλού και παραλίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στη ΚΥΑΔΔΠ0005159/586ΈΞ2015/07.04.2015 (ΦΕΚ 578/09.04.2015) όπως αυτή συμπληρώθηκε από την ΚΥΑ ΔΔΠ0006398/691Β΄ΕΞ2015     και    τους αποδέχομαι χωρίς καμία επιφύλαξη¨.

β) Αλλοδαποί:

1. Άδεια διαμονής.

2. Διαβατήριο.

3.Τα δικαιολογητικά 2,3,4,5,6 της περίπτωσης (α) του παρόντος άρθρου (στα Ελληνικά).

 

 

                    Ο  Δήμαρχος  Καρύστου

                                                                                      

 

Ραβιόλος Ελευθέριος,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ_2015_2015

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΝΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Δ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο Δήμος Καρύστου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στο Δ. Καρύστου - Έργα Διαμόρφωσης Χώρου Μονάδας Κομποστοποίησης Δ. Καρύστου - Έργα Διαμόρφωσης Χώρου ΣΜΑ» με προϋπολογισμό 2.440.000,00€ (με Φ.Π.Α.).

 

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά:

·         τα έργα αποκατάστασης του ΧΑΔΑ Καρύστου, στη θέση «Κούτικας» του Δήμου Καρύστου 

·         μία Μονάδα Κομποστοποίησης δυναμικότητας 1.916 tn/έτος, η οποία θα κατασκευαστεί σε έκταση 10στρ. περίπου, εντός του αποκατεστημένου οικοπέδου του ΧΑΔΑ

·         ένας Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) δυναμικότητας 6.604 tn/έτος, ο οποίος θα κατασκευαστεί σε έκταση 5στρ. περίπου, επίσης εντός του αποκατεστημένου οικοπέδου του ΧΑΔΑ

·         τα έργα υποδομής που απαιτούνται για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της Μονάδας Κομποστοποίησης και του ΣΜΑ.

Τελικός στόχος των έργων είναι η αποκατάσταση του χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων και η απόδοσή του σε χρήσεις βιώσιμης διαχείρισης στερεών αποβλήτων, με την υλοποίηση Μονάδας Κομποστοποίησης και ΣΜΑ.

 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών.

 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 1.955.117,15€ (χωρίς Φ.Π.Α. και Αναθεώρηση).

 

1. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους διατίθεται δωρεάν από τον Δήμο Καρύστου, Τμήμα Δημοπρασιών (αρμόδιος υπάλληλος: Ξυνογαλάς Ιωάννης), οδός Ι.Κότσικα & Ελλήνων Αμερικής, Κάρυστος, τηλ.: 2224350012, φαξ: 2224023666. Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό μέχρι και την 16-4-2015, ημέρα Πέμπτη. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των τευχών δημοπράτησης από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimoskarystou.gr, επιλογή Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις) εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια. 

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21/04/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ. έως 10:00 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής των προσφορών) στο δημαρχείο του Δήμου Καρύστου, στην οδό Ι.Κότσικα & Ελλήνων Αμερικής στην Κάρυστο. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν, αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με φαξ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα. Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σ΄ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι και δύο εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα του διαγωνισμού δεν προσμετράται).

 

Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου B.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6. του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) και κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή

 

2. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

2.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις

α.  Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στις ακόλουθες τάξεις και κατηγορίες:

 

 

β.  Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ.  Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

 

2.2              Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

2.3              Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

2.4              Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

.

 

3. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 39.674,80 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών από την ημέρα διεξαγωγής της Δημοπρασίας (και των επαναληπτικών αυτής).

 

Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Καρύστου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της.

 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.

 

4. Χρόνος εκτέλεσης του έργου είναι επτά (7) μήνες.

 

5. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη  ΕΠΠΕΡΑΑ  και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93).

 

6. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρύστου.

 

ΚΑΡΥΣΤΟΣ

31/03/2015

 


<Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
EΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΡΑΒΙΟΛΟΣ


«Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στο Δ. Καρύστου - Έργα Διαμόρφωσης Χώρου Μονάδας Κομποστοποίησης Δ. Καρύστου - Έργα Διαμόρφωσης Χώρου ΣΜΑ»

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ                                   (με ΓΕ & ΕΟ και Aπρόβλεπτα)

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

ΟΔΟΠΟΙΙΑ

1.367.527,55

2ης και άνω

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

587.589,60

1ης και άνω

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ                                   (με ΓΕ & ΕΟ και Aπρόβλεπτα)

ΟΔΟΠΟΙΙΑ

1.367.527,55

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

587.589,60

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

  

              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Κάρυστος, 17-2-2015 

    ΔΗΜΟΣ   Κ Α Ρ Υ Σ Τ Ο Υ                                           Αριθμ. Πρωτ.: 1844

 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 Ο Δήμαρχος Καρύστου, προκηρύσσει επαναληπτικό πρόχειρο, μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος για το δικαιούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου για το έτος 2015.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο δημαρχείο Καρύστου (Ι. Κότσικα & Ελλ. Αμερικής στην Κάρυστο) από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών, την  Τρίτη 24-2-2015 με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών την 10:00 π.μ. και ώρα λήξης την 11:00 π.μ.

            Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 17.292,55 €. (ο Φ.Π.Α. συμπεριλαμβάνεται στα προαναφερόμενα ποσά).

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές  β) Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα. γ) Συνεταιρισμοί και δ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά,  προσκομίζοντας κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που λεπτομερώς αναφέρονται στη σχετική διακήρυξη καθώς και εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό που ανέρχεται στο 2% επί της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσης  δαπάνης δηλαδή το ποσό των 345,85€,

Πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη προμήθεια και της υπ΄αριθμ. 1843/2015 διακήρυξης, παρέχονται στο δήμο Καρύστου,  με Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ.34001, Κάρυστος Εύβοιας (δημαρχείο), στο τηλέφωνο : 222435018-001 (fax: 2224023666) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στην ιστοσελίδα του Δήμου http://www.dimoskarystou.gr/.

 

Ο Δήμαρχος Καρύστου
Ραβιόλος Ελευθέριος

Ακολουθεί link με την επαναληπτκή διακήρυξη : ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ


Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ημερομηνία:

17-2-2015

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

                                                                                   Αρ. Πρωτ.:1840


ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

 

 

 

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας

για τη μίσθωση ακινήτου για την στέγαση της υπηρεσίας δόμησης (πολεοδομία) του Δήμου Καρύστου

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

      Προκηρύσσει μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 για την μίσθωση ακινήτου, εμβαδού από 120τμ έως 150τμ., κατάλληλου για την στέγαση των υπηρεσιών του τμήματος Δόμησης (πολεοδομία) του Δήμου Καρύστου και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών,  δηλαδή έως 10 Μαρτίου 2015, σύμφωνα με τους όρους της υπ΄αριθμ. 1840/2015 διακήρυξης.

     Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στο Δήμο Καρύστου, στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν αυτά πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης:

1)τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία του Δήμου Καρύστου ( Δημαρχείο Καρύστου, ΤΚ 34001-Κάρυστος), στα τηλέφωνα 2224 350 018- 001

2) στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρύστου www.dimoskarystou.gr

3) στο πρόγραμμα διαύγεια.

   Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας.

 


 

         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΡΑΒΙΟΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Ακολουθεί link με τη Διακήρηξη:  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

  

                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Κάρυστος, 17-2-2015 

ΔΗΜΟΣ   Κ Α Ρ Υ Σ Τ Ο Υ                                           Αριθμ. Πρωτ.: 1844

 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο Δήμαρχος Καρύστου, προκηρύσσει επαναληπτικό πρόχειρο, μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος για το δικαιούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου για το έτος 2015.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο δημαρχείο Καρύστου (Ι. Κότσικα & Ελλ. Αμερικής στην Κάρυστο) από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών, την  Τρίτη 24-2-2015 με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών την 10:00 π.μ. και ώρα λήξης την 11:00 π.μ.

    Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 17.292,55 €. (ο Φ.Π.Α. συμπεριλαμβάνεται στα προαναφερόμενα ποσά).

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές  β) Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα. γ) Συνεταιρισμοί και δ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά,  προσκομίζοντας κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που λεπτομερώς αναφέρονται στη σχετική διακήρυξη καθώς και εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό που ανέρχεται στο 2% επί της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσης  δαπάνης δηλαδή το ποσό των 345,85€,

Πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη προμήθεια και της υπ΄αριθμ. 1843/2015 διακήρυξης, παρέχονται στο δήμο Καρύστου,  με Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ.34001, Κάρυστος Εύβοιας (δημαρχείο), στο τηλέφωνο : 222435018-001 (fax: 2224023666) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στην ιστοσελίδα του Δήμου http://www.dimoskarystou.gr/.

 

Ο Δήμαρχος Καρύστου

 

Ραβιόλος Ελευθέριος

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ημερομηνία:

17-2-2015

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Αρ. Πρωτ.:

1840

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

 

 

 

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας

για τη μίσθωση ακινήτου για την στέγαση της υπηρεσίας δόμησης (πολεοδομία) του Δήμου Καρύστου

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

      Προκηρύσσει μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 για την μίσθωση ακινήτου, εμβαδού από 120τμ έως 150τμ., κατάλληλου για την στέγαση των υπηρεσιών του τμήματος Δόμησης (πολεοδομία) του Δήμου Καρύστου και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών,  δηλαδή έως 10 Μαρτίου 2015, σύμφωνα με τους όρους της υπ΄αριθμ. 1840/2015 διακήρυξης.

     Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στο Δήμο Καρύστου, στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν αυτά πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης:

1)τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία του Δήμου Καρύστου ( Δημαρχείο Καρύστου, ΤΚ 34001-Κάρυστος), στα τηλέφωνα 2224 350 018- 001

2) στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρύστου www.dimoskarystou.gr

3) στο πρόγραμμα διαύγεια.

   Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΡΑΒΙΟΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Κάρυστος,   6-2-2015

            ΔΗΜΟΣ   ΚΑΡΥΣΤΟΥ                              αριθ. πρωτ.: 1477

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

«Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών με ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό»

            Ο δήμαρχος Καρύστου, διακηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοιχτό, μειοδοτικό διαγωνισμό, καυσίμων και λιπαντικών, για την κάλυψη των αναγκών των δημοτικών υπηρεσιών και των νομικών του προσώπων, για το έτος 2015. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή επί του ενδεικτικού, ανά ομάδα, προϋπολογισμού όπως αυτός συντάχτηκε από το δήμο Καρύστου. Για τα μεν καύσιμα θα προσφερθούν ποσοστά έκπτωσης επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης κατά τις ημέρες παράδοσης στην Κάρυστο, ενώ για τα λιπαντικά θα προσφερθούν τιμές χαμηλότερες ή το πολύ ίσες αυτών του ενδεικτικού προϋπολογισμού. Ανάδοχος προμηθευτής–χορηγητής, σε κάθε ομάδα θα αναδειχτεί, εκείνος που διαμορφώνει την χαμηλότερη προσφορά επί του αντίστοιχου, ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης.

            Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, (διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφοράς) με καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών την Τρίτη, 24-3-2015 και ώρα 17:00 μμ.

Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί, ανά ομάδα, ως εξής : Α) δημοτική ενότητα Καρύστου 118.461,30 €, Β) δημοτική ενότητα Μαρμαρίου 66.099,99€ Γ) δημοτική ενότητα Στύρων 56.937,88 € Δ) προμήθεια λιπαντικών 32.300,00 Ε) Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή δήμου Καρύστου 16.999,37 € ΣΤ) Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή δήμου Καρύστου 14.999,70 € και Ζ) Οργανισμός Περιβάλλοντος Παιδείας Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Καρύστου 7.999,77 €. Ανέρχεται δηλαδή, συνολικά, στο ποσό των 313.798,00 (ο Φ.Π.Α. περιλαμβάνεται στα προαναφερόμενα ποσά). Περιλαμβάνει δε, συνολικά, τα ακόλουθα είδη : Βενζίνη αμόλυβδη, (16.926 λίτρα) - Πετρέλαιο diesel κίνησης, (154.106 λίτρα) - Πετρέλαιο diesel θέρμανσης, (46.456 λίτρα) - Λάδι υδραυλικού, (1.016 λίτρα)  - Υγρό φρένων, (40 λίτρα) - Υγρό μπαταρίας, (50 λίτρα) - Γράσο βάσης ασβεστίου, (59 χλγ.) - Γράσο βάσης λιθίου, (59  χλγ.) - Λιπαντικό οδοντωτών τροχών SAE 80W/90 (βαλβολίνη), (124 λίτρα) - Λιπαντικό αυτόματων κιβωτίων (σασμάν και τιμονιών), (112 λίτρα) - Λιπαντικό μειωτήρων (συνθετικό), (123 λίτρα) - Μονότυπο λιπαντικό κινητήρων πετρελαίου SAE 30 & SAE 40, (700 λίτρα) - Πολύτυπο λιπαντικό κινητήρων πετρελαίου SAE 15W/40,  (700 λίτρα) - Πολύτυπο λιπαντικό κινητήρων πετρελαίου SAE 20W/50,  (700 λίτρα) - Πολύτυπο λιπαντικό βενζινοκινητήρων SAE 15W/50,  (300 λίτρα).

            Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές β) Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα. γ) Συνεταιρισμοί και δ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, προσκομίζοντας κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που λεπτομερώς αναφέρονται στη σχετική διακήρυξη καθώς και εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό που ανέρχεται στο 2% επί της προϋπολογισθείσης ανά ομάδα προσφοράς (χωρίς ΦΠΑ) δαπάνης.

Πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη προμήθεια, παρέχονται στο δήμο Καρύστου, με Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ.34001, Κάρυστος Εύβοιας (δημαρχείο), στα τηλέφωνα : 2224350(012), (018), (fax: 2224023666), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο δήμαρχος Καρύστου
Ραβιόλος  Ελευθέριος
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Κάρυστος, 6–2–2015

                                                                   αρ. πρωτ.: 1476

                            ΔΗΜΟΣ  ΚΑΡΥΣΤΟΥ                                                   

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών με ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό»

 

Ο δήμαρχος Καρύστου

λαμβάνοντας υπόψη :

α) Την 45/15 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Καρύστου

β) Την 414/14 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου

γ) Τις αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων του δήμου και

δ) Την 186/14 μελέτη Τεχνικής Υπηρεσίας δήμου Καρύστου

            διακηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό,  μειοδοτικό διαγωνισμό, για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών, για την κάλυψη των αναγκών των δημοτικών υπηρεσιών δήμου Καρύστου και των νομικών του προσώπων, για το έτος 2015. Για τα μεν καύσιμα θα προσφερθούν ποσοστά έκπτωσης επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης, κατά τις ημέρες παράδοσης στην Κάρυστο, ενώ για τα λιπαντικά θα προσφερθούν τιμές χαμηλότερες ή το πολύ ίσες αυτών του ενδεικτικού προϋπολογισμού. Ανάδοχος προμηθευτής–χορηγητής, σε κάθε ομάδα,  θα αναδειχτεί, εκείνος που διαμορφώνει την χαμηλότερη προσφορά επί του αντίστοιχου, ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης.

Στο διαγωνισμό δεν θα γίνονται δεκτές, προφορές με αρνητικό ποσοστό έκπτωσης (για τα καύσιμα) ή υπερβατικές τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού (για τα λιπαντικά)

            Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, ύστερα από κανονική προθεσμία σαράντα (45) ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της άμεσης και πλήρους πρόσβασης στα τεύχη του διαγωνισμού. (αρθ. 32 του ΠΔ 60/07 «Προθεσμία για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών, άρθ. 38 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ»)

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις και τους όρους της παρούσας διακήρυξης και των συμβατικών τευχών αυτής.

 

ΑΡΘΡΟ 1

Ισχύουσες Διατάξεις

1)      της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους.

2)      του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»

3)      του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»

4)      της εγκυκλίου 3 ΥΠ.ΕΣ (11543 από 26-3-2013) «Ανάδειξη προμηθευτών–χορηγητών… … ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού»

5)      του Π.Δ. 60/2007

6)      του άρ. 48 του ν. 4111/13 (ΦΕΚ Α’ 18)

7)      των Υ.Α. 12179 (ΦΕΚ 1893 Β/14) και 14815 (ΦΕΚ 2207 Β/14)

8)      της Υ.Α Π1/2390 (ΦΕΚ 2677Β)

9)      του ν.4013/11(ΦΕΚ 14 Α’ /2-2-12) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων…» και

10)  του ν. 4155/13 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις»

 

ΑΡΘΡΟ 2

Δημοσιότητα, τόπος, χρόνος & τρόπος διενέργειας διαγωνισμού

2.1 Δημοσιότητα :

·         Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων : 6-2-2014

·         Πρόσβαση στο περιεχόμενο της προκήρυξης και στα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του δήμου Καρύστου : www.dimoskarystou.gr και στην διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : www.promitheus.gov.gr

·         Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και σε δύο (2) οικονομικές εφημερίδες

·         Δημοσίευση  σε δύο (2) ημερήσιες και μία (1) εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού Εύβοιας, εφόσον αυτές, περιλαμβάνονται στην πλέον πρόσφατη Υ.Α. καθορισμού ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου. (Απόφαση Υφυπ. παρά τω Πρωθυπουργό 12179/02.07.2014 (ΦΕΚ 1893/11.07.2014 τεύχος Β’), η οποία συμπληρώθηκε με την Απόφαση Υφυπ. παρά τω Πρωθυπουργό 14815/11.08.2014 (ΦΕΚ 2207/12.08.2014 τεύχος Β’)

Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο.

2.2. Τόπος, χρόνος και τρόπος διενέργειας διαγωνισμού :

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : Διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Στις 24/3/2015, ημέρα Τρίτη, ώρα 17:00 μ.μ.

 

Μετά την παρέλευση καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθ. 6 του ν. 4155/13 και στο αρθ. 6 της ΥΑ Π1-2390/13. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται στο αρθ. 7 της διακήρυξης

 

ΆΡΘΡΟ 3

Συμβατικά τεύχη

Τα συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι :

1.      Τα συμφωνητικά

2.      Η διακήρυξη

3.      Η τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου

4.      Η Συγγραφή Υποχρεώσεων

5.      Ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός

6.      Η τεχνική Έκθεση

 

ΆΡΘΡΟ 4

Προϋπολογισμός

1.    Η προμήθεια προϋπολογίσθηκε στο ποσό των 255.120,33 ευρώ και επιπλέον Φ.Π.Α. 23%, δηλαδή σύνολο 313.798,00 ευρώ.

2. Στο σύνολό της,  η προμήθεια αφορά:

·          Βενζίνη αμόλυβδη, 16.926 λίτρα

·          Πετρέλαιο diesel κίνησης, 154.106 λίτρα

·          Πετρέλαιο diesel θέρμανσης, 46.456 λίτρα

·          Λάδι υδραυλικού, 1.016 λίτρα

·          Υγρό φρένων, 40 λίτρα

·          Υγρό μπαταρίας, 50 λίτρα

·          Γράσο βάσης ασβεστίου, 59 χλγ.

·          Γράσο βάσης λιθίου, 59  χλγ.

·          Λιπαντικό οδοντωτών τροχών SAE 80W/90 (βαλβολίνη), 124 λίτρα

·          Λιπαντικό αυτόματων κιβωτίων (σασμάν και τιμονιών), 112 λίτρα

·          Λιπαντικό μειωτήρων (συνθετικό), 123  λίτρα

·          Μονότυπο λιπαντικό κινητήρων πετρελαίου SAE 30 & SAE 40, 700 λίτρα

·          Πολύτυπο λιπαντικό κινητήρων πετρελαίου SAE 15W/40,  700 λίτρα

·          Πολύτυπο λιπαντικό κινητήρων πετρελαίου SAE 20W/50,  700 λίτρα

·          Πολύτυπο λιπαντικό βενζινοκινητήρων SAE 15W/50,  300 λίτρα

3. Η δαπάνη της προμήθειας  (και οι προαναφερόμενες ποσότητες που αφορούν δήμο και Ν.Π.Δ.Δ) επιμερίζεται σε επτά (7) ομάδες (δημοτικές ενότητες Καρύστου, Μαρμαρίου και Στύρων, λιπαντικά, Α’/βάθμια και Β’/βάθμια Σχολικές Επιτροπές δήμου Καρύστου και Οργανισμός Περιβάλλοντος Παιδείας Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης δήμου Καρύστου «Ι.Θ. & Π. Κότσικας»). Ο επιμερισμός της προμήθειας ανά ομάδα, είναι ο ακόλουθος :

α) Για την δημοτική ενότητα Καρύστου (Ομάδα Α), η προμήθεια ανέρχεται συνολικά σε 118.461,30 € (με Φ.Π.Α.) και αφορά :

·          Βενζίνη αμόλυβδη, 12.000 λίτρα

·          Πετρέλαιο diesel κίνησης, 71.500 λίτρα

·          Πετρέλαιο diesel θέρμανσης, 4.000 λίτρα

β) Για την δημοτική ενότητα Μαρμαρίου (Ομάδα Β), η προμήθεια ανέρχεται σε 66.099,99 € (με Φ.Π.Α.) περιλαμβάνοντας :

·          Βενζίνη αμόλυβδη, 3.696 λίτρα

·          Πετρέλαιο diesel κίνησης, 43.770 λίτρα

·          Πετρέλαιο diesel θέρμανσης, 2.004 λίτρα

γ) Για την δημοτική ενότητα Στύρων (Ομάδα Γ), η προμήθεια φτάνει τα 56.937,88 € (με Φ.Π.Α.) και περιλαμβάνει :

·          Βενζίνη αμόλυβδη, 1.230 λίτρα

·          Πετρέλαιο diesel κίνησης, 38.836 λίτρα

·          Πετρέλαιο diesel θέρμανσης, 3.287 λίτρα

δ) Για τα λιπαντικά (Ομάδα Δ), η προμήθεια φτάνει τα 32.300,00 € (με Φ.Π.Α.) και περιλαμβάνει :

·          Λάδι υδραυλικού, 1.016 λίτρα

·          Υγρό φρένων, 40 λίτρα

·          Υγρό μπαταρίας, 50 λίτρα

·          Γράσο βάσης ασβεστίου, 59 χλγ.

·          Γράσο βάσης λιθίου, 59  χλγ.

·          Λιπαντικό οδοντωτών τροχών SAE 80W/90 (βαλβολίνη), 124 λίτρα

·          Λιπαντικό αυτόματων κιβωτίων (σασμάν και τιμονιών), 112 λίτρα

·          Λιπαντικό μειωτήρων (συνθετικό), 123  λίτρα

·          Μονότυπο λιπαντικό κινητήρων πετρελαίου SAE 30 & SAE 40, 700 λίτρα

·          Πολύτυπο λιπαντικό κινητήρων πετρελαίου SAE 15W/40,  700 λίτρα

·          Πολύτυπο λιπαντικό κινητήρων πετρελαίου SAE 20W/50,  700 λίτρα

·          Πολύτυπο λιπαντικό βενζινοκινητήρων SAE 15W/50,  300 λίτρα

ε) Για την Σχολική Επιτροπή Α’/βάθμιας εκπαίδευσης (Ομάδα Ε), η προμήθεια φτάνει τα 16.999,37 € (με Φ.Π.Α.) και περιλαμβάνει :

·          Πετρέλαιο diesel θέρμανσης, 15.795 λίτρα

στ) Για την Σχολική Επιτροπή Β’/βάθμιας εκπαίδευσης (Ομάδα ΣΤ) η προμήθεια ανέρχεται στα  14.999,70 € (με Φ.Π.Α.) και περιλαμβάνει :

·          Πετρέλαιο diesel θέρμανσης, 13.937 λίτρα

ζ) Για τον Οργανισμό Περιβάλλοντος Παιδείας Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης δήμου Καρύστου «Ι.Θ. & Π. Κότσικας» (Ομάδα Ζ) δαπανώνται 7.999,77 € (με Φ.Π.Α.)  και περιλαμβάνεται:

·          Πετρέλαιο diesel θέρμανσης, 7.433 λίτρα

4. Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί :

i) Για το δήμο Καρύστου από ίδιους πόρους και θα βαρύνει τους οικείους Κ.Α. του προϋπολογισμού εξόδων και μέχρι τη διενέργεια του επόμενου δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού. Οι  Κ.Α. αυτοί είναι : 00.6641.01, 10.6643.01, 15.6641.01, 15.6641.02, 20.6641.01, 20.6641.02, 20.6641.03, 30.6641.01, 30.6641.02, 30.6642.01, 25.6641.01, 25.6641.02, 25.6641.03, 25.6642.01, 35.6641.01, 35.6642.01, 40.6641.01, 70.6641.01, 00.6641.02, 15.6641.03, 20.6641.04, 20.6641.05, 30.6641.03, 30.6641.04, 25.6641.04, 25.6642.02, 35.6641.02, 40.6641.02 και 70.6641.02

ii) Για τα Ν.Π.Δ.Δ.  από ίδιους πόρους και θα βαρύνει τους αντίστοιχους  προϋπολογισμούς.          Τα Νομικά αυτά Πρόσωπα είναι :

·        Α’-βάθμια Σχολική Επιτροπή δήμου Καρύστου,  συμμετέχει με ποσό 17.000,00 €

·        Β’-βάθμια  Σχολική Επιτροπή δήμου Καρύστου, συμμετέχει με ποσό 15.000,00 € και

·        Οργανισμός Περιβάλλοντος Παιδείας Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης δήμου Καρύστου «Ι.Θ. & Π. Κότσικας» συμμετέχει με ποσό 8.000,00 €.

 

CPV της προμήθειας: Πετρέλαιο θέρμανσης (09135100-5) – Πετρέλαιο κίνησης (09134100-8) – Βενζίνη αμόλυβδη (09132100-4) – Λιπαντικά (24951000-5) – Εκλεπτυσμένα και ποικίλα χημικά προϊόντα (24900000-3)

 

Η ανάλυση προϋπολογισμού ανά κωδικό αναφέρεται στο τεύχος Τεχνικής Έκθεσης της προμήθειας. Ο συνολικός και οι επιμέρους ομάδες, προϋπολογισμού, αναφέρονται στο τεύχος Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της προμήθειας.

 

ΑΡΘΡΟ 5

Δικαίωμα συμμετοχής, τρόπος & δικαιολογητικά συμμετοχής

1. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

α. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα  β. ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ. Συνεταιρισμοί και δ. Κοινοπραξίες προμηθευτών

Οι ενώσεις και οι Κ/Ξ δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο, αν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεσή της σύμβασης.

2. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής, ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής :

Οι Οικονομικοί φορείς, αιτούνται μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και από το σύνδεσμο <Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας>, την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής :

Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISΝet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.

Οι Οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ε.Ε. οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Identification Number)  και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.

Οι Οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από την ΓΓΕ αποστέλλοντας :

Υπεύθυνη Δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη, με επίσημη μετάφραση στην ελληνική

ή ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό, σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών του Π.Δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήματος, όπως αναφέρεται παραπάνω. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον, το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει, σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού, ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.

3. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής αναφέρονται στο άρθρο 6 της διακήρυξης.

 

ΑΡΘΡΟ 6

Κατάρτιση και υποβολή προσφορών

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για μία είτε για περισσότερες ή όλες τις ομάδες του προϋπολογισμού.

Προσφορά, η οποία θα δίνεται για ορισμένα από τα είδη κάθε ομάδας ή / και για μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας ομάδας /ομάδων, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

6.1 Τρόπος υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.

6.2 Περιεχόμενο προσφορών

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:

α) ένας υποφάκελος* με την ένδειξη <Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά> και

β) ένας υποφάκελος* με την ένδειξη <Οικονομική Προσφορά>

*υποφάκελος : κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα, σημαίνονται από αυτόν, με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος, τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.

6.2.1. Περιεχόμενα υποφακέλου <Δικαιολογητικά συμμετοχής–Τεχνική προσφορά>

Στον υποφάκελο με την ένδειξη <Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά> υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική προσφορά. Συγκεκριμένα στον προαναφερόμενο υποφάκελο περιλαμβάνονται :

6.2.1.1  Δικαιολογητικά συμμετοχής :

Οι προσφέροντες, υποβάλλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το άρθ. 5α.Β.1α του Π.Δ. 118/07, το ν. 4155/13 (ΦΕΚ Α’ 29-5-13) και το άρθ. 11 της ΥΑ  Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας το Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» τα οποία και προσκομίζουν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, όπως αναλυτικά περιγράφονται ακολούθως :

Α. Οι  Έλληνες πολίτες :

α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, όπως αναλύεται στο αρ. 12 της παρούσας

β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του αρ. 43 του Π.Δ/τος 60/07.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάψουν σε ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf,  τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.

γ. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι:

            - Δεν τελούν σε πτώχευση, και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία ή κατάσταση.

            - Δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση, και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.

δ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, την ονομασία του οποίου θα ορίζουν ρητά, με το οποίο θα πιστοποιείται, αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

 ε. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημέρα υποβολής προσφορών είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στο εξωτερικό,  τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων  εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

στ. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι :

        η επιχείρηση δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νομικών περιορισμών.

        δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους, από διαγωνισμούς του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

        δεν έχει καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του.

        δεν έχει διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα & δραστηριότητα.

        η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων (ποσοτικές & ποιοτικές) όσο και των υποχρεώσεών της γενικά προς το δημόσιο τομέα.

        δεν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του Π.Δ. 60/07 και έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές.

        αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα ηλεκτρονική υποβολή / έντυπη προσκόμιση, όπου απαιτείται, των δικαιολογητικών  των παρ. 2 & 3 του αρ. 6 του ΠΔΠ 118/07, κατά περίπτωση και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του αρ. 20 του Π.Δ/τος

        αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα, όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, η παρούσα υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του. Η υπεύθυνη δήλωση, υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής.

ζ. Άδεια λειτουργίας του πρατηρίου υγρών καυσίμων από την αρμόδια υπηρεσία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

η. Κατάσταση προσωπικού

θ. αντίγραφο ή απόσπασμα του ισολογισμού της επιχείρησης, εφόσον συντάσσεται, κατά τις τρεις προηγούμενες, του έτους του διαγωνισμού, οικονομικές χρήσεις, αλλιώς δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρηησς, καθώς και του κύκλου εργασιών της  που αφορά ειδικότερα το υπό προμήθεια υλικό, κατά τις τρεις προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις.

Β. Οι αλλοδαποί :

α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, όπως αναλύεται στο αρ. 12 της παρούσας

β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της ως άνω παραγράφου Α περίπτωση β

γ. Πιστοποιητικά της κατά περίπτωση αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε όσα αναφέροντα στην παρ. Α περίπτωση γ

δ. Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου της αρμόδιας αρχής της χώρα εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, ορίζοντας ρητά την ονομασία του, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι.

 ε. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από  αρμόδια κατά περίπτωση αρχή της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημέρα υποβολής προσφορών είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

στ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν/1599/86 στην οποία θα δηλώνονται όσα προαναφέρονται στην παρ. Α περίπτωση στ.

Γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά :

α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, όπως αναλύεται στο αρ. 12 της παρούσας

β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής, της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω παραγράφων Α και Β που θα αφορά : τους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε, Ε.Π.Ε., και Ι.Κ.Ε., τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση τους νόμιμους εκπροσώπους του νομικού προσώπου.

γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρων νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα)

δ. Βεβαίωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του αρ. 99 του ν. 3588/07 (ΦΕΚ Α’ 153)

Στ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν/1599/86 στην οποία θα δηλώνονται όσα προαναφέρονται στην παρ. Α περίπτωση στ:

 

Δ. Οι συνεταιρισμοί :

α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, όπως αναλύεται στο αρ. 12 της παρούσας

β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού τους Συμβουλίου, δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. Α, περίπτωση β

γ. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων γ, ε της παρ. Α εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς.

δ. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων γ, ε της παρ. Β εφόσον πρόκειται γι αλλοδαπούς συνεταιρισμούς αντίστοιχα και .

ε. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής, ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

στ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνονται,  όσα προαναφέρονται στην παρ. Α περίπτωση στ

Ε. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση

β. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς, στους οποίους μετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή εξωτερικού είτε μεγαλύτερου μεγέθους, είτε με μη μεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς, αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από 50%.  Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να προσκομισθεί και μετά την υποβολή της προσφοράς, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

γ. Οι Μ.Μ.Ε. εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για την χρηματοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος.

δ. εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν εξουσιοδότηση εκπροσώπησης.

ε. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθ. 8 του ΕΚΠΟΤΑ

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές, που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, στην  οποία θα βεβαιώνεται  το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή συμβολαιογράφο.

Επίσης προσκομίζονται :

ΣΤ. Ρήτρα ηθικού περιεχομένου.

Οι προσφέροντες υποβάλλουν δήλωση, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς τους, ότι δεν απασχολούν ή εκμεταλλεύονται, οι ίδιοι ή οι κατασκευαστές του προϊόντος, ανηλίκους κάτω των 15 ετών, κατά παράβαση των αρ. 138 & 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας.

Η. Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθ. 6, παρ. 1, περ. γ του ΠΔ/τος 118/07, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπο / εκπρόσωπό τους..

Θ. Δήλωση καταγωγής τελικού προϊόντος

Οι προσφέροντες, υποβάλλουν με την προσφορά τους, δήλωση που φέρει ψηφιακή υπογραφή στην οποία αναφέρεται η χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν (αρ. 18, παρ. 1 του ΠΔ 118/07)

Ι. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου, όπως το ισχύον καταστατικό, κατά περίπτωση ΦΕΚ, ή επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού. Στοιχεία και έγγραφα, από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. και τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή , τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι.

Για αλλοδαπούς προμηθευτές αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα που εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας τους.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.

 

 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία, υποβάλλονται από αυτόν, ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο, φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, με διαβιβαστικό, όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά.

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου <Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προφορά> που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά κι απαιτούνται να προσκομιστούν στην αναθέτουσα Αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί / συνταχθεί, από τον ίδιο οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία, ενδεικτικά, είναι : η εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.

Κατά την υποβολή της προσφοράς από το Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του Συστήματος, τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν κυρίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών.

 

6.2.1.2  Τεχνική προσφορά

Στον υποφάκελο <Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά>, υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι :

Α. Η Τεχνική προφορά συντάσσεται, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος. Στην συνέχεια το Σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο συνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του Συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα και συμπληρωμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία των τεχνικών προδιαγραφών όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της παρούσης.

Β. Δικαιολογητικά τεχνικών προδιαγραφών

Με την προσφορά των διαγωνιζομένων πρέπει να προσκομιστούν υποχρεωτικά τα ακόλουθα στοιχεία :

 1. Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα προσφερόμενα προϊόντα καλύπτονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά της σειράς ISO 9000 (ή άλλα ισοδύναμα) του παραγωγού και οποτεδήποτε ζητηθούν από την υπηρεσία θα προσκομιστούν.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα προσφερόμενα λιπαντικά, καλύπτουν τις απαιτήσεις της υπ’ αριθ. 176/94 Απόφασης Γ.Χ. του Κράτους (ΦΕΚ 421/Β/6-6-94), είναι από πρωτογενή υλικά, διαθέτουν έγκριση κυκλοφορίας του Γ.Χ. του Κράτους, η οποία δύναται να προσκομιστεί οποιαδήποτε στιγμή ζητηθεί από την Υπηρεσία.
 3. Υπεύθυνη Δήλωση ότι οι προδιαγραφές των υγρών καυσίμων κίνησης και του πετρελαίου θέρμανσης είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται από τα αρμόδια όργανα του κράτους
 4. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δέχονται να σταλούν δείγματα για ποιοτικό έλεγχο των ειδών στο Γενικό Χημείο του Κράτους, με έξοδα που θα βαρύνουν τον ίδιο, εφόσον κριθεί αυτό αναγκαίο από το δήμο.
 5. Υπεύθυνη Δήλωση για εξυπηρέτηση & τεχνική βοήθεια μετά την πώληση και παροχή στοιχείων τεχνογνωσίας.

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντα, υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf  και προσκομίζονται κατά περίπτωση, από αυτόν, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου <Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά> που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομιστούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας  είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί / συνταχθεί από τον ίδιο τον Οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή τους υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία, ενδεικτικά είναι : πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.

 

6.2.2. Περιεχόμενα υποφακέλου <Οικονομική Προσφορά>

Στον υποφάκελο με την ένδειξη <Οικονομική Προσφορά> περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα. Η Οικονομική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή αποκλεισμού στον υποφάκελο <Οικονομική Προσφορά>.

Η Οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και στο παραγόμενο,  ψηφιακά υπογεγραμμένο, ηλεκτρονικό αρχείο πρέπει να ταυτίζονται Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

Επίσης ο προσφέρων επισυνάπτει σε ξεχωριστό ηλεκτρονικό αρχείο (π.χ. xls ή word), το οποίο θα είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, τους πίνακες της οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με το υπόδειγμα των Εντύπων Προσφοράς 1-7 που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, της παρούσης.

Στην Οικονομική προσφορά αναγράφεται η τιμή όπως ορίζεται κατωτέρω :

        Οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε ευρώ και θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς.

        Προσφορές που δεν δίνουν τιμές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ προς ξένο νόμισμα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

        Η αναγραφή της τιμής σε ευρώ, μπορεί να γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία, εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω αν είναι μικρότερο.

        Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για μία είτε για περισσότερες ή όλες τις ομάδες του προϋπολογισμού.

        Προσφορά, η οποία θα δίνεται για ορισμένα από τα είδη κάθε ομάδας ή / και για μέρος των προκηρυχθεισών ποσοτήτων ομάδας / ομάδων, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

        Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίνεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

        Προσφορές που θέτουν όρο, αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

        Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρείας.

        Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης.

Για το σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινόμενων προμηθειών, τις οποίες επαληθεύει, πριν την απόρριψη της προσφοράς.

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα κατά την ηλεκτρονική υποβολή της οικονομικής προσφοράς στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Οι συμμετέχοντες καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την τιμή μονάδας (χωρίς ΦΠΑ). Οι υπόλοιπες πληροφορίες (π.χ. τεμάχια, συνολική αξία, Φ.Π.Α.) προκύπτουν αυτομάτως από το σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και εμφανίζονται στην εκτύπωση.

        Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

        Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης, συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.

        Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτοντα ως απαράδεκτες.

        Οι ανωτέρω παρατηρήσεις επισύρουν ποινή αποκλεισμού.

Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις, μόνο όταν, αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιων του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά τη σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.

Επισημαίνεται ότι κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα, σημαίνονται από αυτόν, με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος, τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.

 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει, χρόνο μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

 

ΑΡΘΡΟ 7

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή στις 31-3-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων, πιστοποιημένων στο Σύστημα, οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, δηλαδή της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων και διαδικασιών.

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών υποφακέλων <Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά>.

Οι ηλεκτρονικοί υποφάκελοι των <Οικονομικών προσφορών> αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα, που θα γνωστοποιηθούν σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων <Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά>, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίστηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων <Οικονομική Προσφορά>, οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίστηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίστηκαν, προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.

 

ΑΡΘΡΟ 8

Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμοδίων, πιστοποιημένων στο Σύστημα, οργάνων της, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωσης αναθέτουσας Αρχής.

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως :

·          Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προφορών.

·          Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών τα οποία υποβάλει για έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή.

·          Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών.

·          Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους.

·          Η επιτροπή αξιολόγησης ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – Οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινήσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – Οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται.

 

ΑΡΘΡΟ 9

Κατακύρωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού

9.1 Όταν αυτός στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκομίσει σε έντυπη μορφή,  ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα και δικαιολογητικά όπου απαιτείται, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός, δεν υποβάλλει και προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά όπου απαιτείται, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και προσκομίσει , σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.

9.2 Στις περιπτώσεις που ο συμμετέχων υποβάλλει, ψευδή ή ανακριβή, υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 6 ή / και της παρ. 3 του άρθρου 8α του Π.Δ. 118/07, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου, η εγγύηση συμμετοχής του. Επίσης, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα καθοριζόμενα, ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 8α του ΠΔ 118/07.

9.3 Εάν δεν υποβληθούν προσφορές για κάποια ομάδα του διαγωνισμού  ή οι υποβληθείσες προσφορές είναι ακατάλληλες ή απαράδεκτες, με απόφασή του το αρμόδιο όργανο                 (Δημοτικό Συμβούλιο), προβαίνει στις διαδικασίες της απευθείας διαπραγμάτευσης, χωρίς να τροποποιούνται ουσιωδώς οι όροι της παρούσας διακήρυξης.

 

ΑΡΘΡΟ 10

Σύμβαση

Ο ανάδοχος συνεχίζει να έχει τις υποχρεώσεις της προσφοράς του, μέχρι την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Υποχρεούται δε, σε προθεσμία εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού, να προσέλθει για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, με τους εκάστοτε φορείς υλοποίησης της προμήθειας, δηλαδή το δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, η οποία θα είναι ίση προς πέντε επί τοις εκατό (5%) του ποσού της συμβάσεως, εκτός ΦΠΑ, ενώ του επιστρέφεται η εγγύηση συμμετοχής.

Αν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση ανάθεσης δεν προσκομίσει την εγγυητική καλής εκτέλεσης ή δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς να συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να τον κηρύξει έκπτωτο με ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή, απευθύνεται στους άλλους προσφέροντες κατά σειρά κατάταξης ή μπορεί να κινήσει νέα διαδικασία πρόσκλησης προς υποβολή προσφορών.

 Η σύμβαση καθίσταται δεσμευτική για αμφότερους τους συμβαλλομένους, και έχει ισχύ για έναν (1) χρόνο με την υπογραφή της, ή μέχρι ανάλωσης των ποσοτήτων του προϋπολογισμού.

Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, χωρίς να υπάρξει υπέρβαση των ποσοτήτων των ειδών και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του δήμου όπως καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη.

 

ΑΡΘΡΟ 11

Ενστάσεις – προσφυγές

11.1 Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή της συμμετοχής προμηθευτή σ΄αυτόν, υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα του Συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο με μορφή αρχείου τύπου .pdf, το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή, ως εξής :

α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την τελευταία γνωστοποίηση (δημοσίευση) της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της διεξαγωγής του διαγωνισμού. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο όργανο και η σχετική απόφαση εκδίδεται πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. Σε περίπτωση που η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων είναι αργία, τότε μεταφέρεται στην επόμενη εργάσιμη ημέρα.

β. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ΄αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε απ΄ αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο.

Η ένσταση υποβάλλεται, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα ανακοίνωσης του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την αρμόδια επιτροπή. Η Επιτροπή υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στην Οικονομική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά.

11.2 Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφερομένων δεν λαμβάνονται υπόψη.

11.3. Οι ενστάσεις κατά της συμμετοχής διαγωνιζόμενου κοινοποιούνται υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Για την άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 227 & 238 του Ν. 3852/10. Για την Προδικαστική Προσφυγή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 3886/10 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

11.4 Σε περίπτωση που η  ένσταση δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή, ο Οικονομικός φορέας την υποβάλλει και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Σε περίπτωση αποστολής με ταχυδρομείο, ως ημερομηνία αποστολής λογίζεται η ημερομηνία που φέρει η σφραγίδα του ταχυδρομείου.

Σε κάθε περίπτωση, η ημερομηνία άσκησης τη ένστασης είναι η ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής, εκτός αν υπάρχει περίπτωση διάστασης μεταξύ του κειμένου της ένστασης, όπως αυτή έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά, και της ένστασης όπως έχει προσκομιστεί από τον Οικονομικό φορέα, οπότε ως ημερομηνία άσκησης της ένστασης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής.

11.5 Μετά την υποβολή των ενστάσεων /προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω  των αρμοδίων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως :

 • Πιστοποιημένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνουν στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των ενστάσεων / προσφυγών.
 • Πιστοποιημένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισμού συντάσσουν και υπογράφουν τα κατά περίπτωση πρακτικά και αποφάσεις αξιολόγησης των ενστάσεων / προσφυγών.
 • Οι χρήστες–Οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψή της προσφυγής ένστασης  τους.

 

ΑΡΘΡΟ 12

Εγγυήσεις

12.1  Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου ή στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας Δημόσιων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/97 και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το ΕΤΑΑ–ΤΣΜΕΔΕ ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

12.2  Κάθε προσφορά συμπεριλαμβανομένης και αυτής των ΜΜΕ ή των ενώσεών τους κλπ συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό, αριθμητικώς και ολογράφως, σε ευρώ που θα καλύπτει το δύο της εκατό (2%) της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, είτε για το σύνολο των ομάδων είτε για κάποιες εξ αυτών, (ν. 4281/14, αρ. 157, παρ 1α) ως εξής :

ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ,             ποσό εγγυητικής συμμετοχής : 5.102,00 €

ΟΜΑΔΑ Α,                ποσό εγγυητικής συμμετοχής : 1.926,00 €

ΟΜΑΔΑ Β,                ποσό εγγυητικής συμμετοχής : 1.074,00 €

ΟΜΑΔΑ Γ,                 ποσό εγγυητικής συμμετοχής :    925,00 €

ΟΜΑΔΑ Δ,                 ποσό εγγυητικής συμμετοχής :    525,00 €

ΟΜΑΔΑ Ε,                 ποσό εγγυητικής συμμετοχής :    276,00 €

ΟΜΑΔΑ ΣΤ,               ποσό εγγυητικής συμμετοχής :    243,00 €

ΟΜΑΔΑ Ζ,                 ποσό εγγυητικής συμμετοχής :    130,00 €

Στην περίπτωση που ο συμμετέχων στο διαγωνισμό υποβάλλει προσφορά για περισσότερες της μίας, ομάδες, τα ποσά αθροίζονται κατά περίπτωση.

12.3  Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙ  και η παρεχόμενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί 30 ημέρες μετά, τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητεί η διακήρυξη (δηλαδή 210 ημέρες).

12.4   Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το πέντε τοις εκατό (5%) της συνολικής αξίας των ειδών της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ (ν. 4281/14, αρ. 157, παρ.1β). Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος, εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, της προς υπογραφή σύμβασης και της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύουν μέχρι επιστροφής τους στο Πιστωτικό ίδρυμα έκδοσης.

12.5   Οι εγγυήσεις συμμετοχής, καλής εκτέλεσης και προκαταβολής πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής τους, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ).

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής.

12.6    Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στα αρ. 157 του ν. 4281/14 και στην παρ. 1.2.3 του αρ. 11 της ΥΑ  Π1/2390/13, καθώς και τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 της συγγραφής υποχρεώσεων που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας

 

ΆΡΘΡΟ 13

Τόπος & χρόνος παράδοσης

1. Ο ανάδοχος οφείλει, χωρίς καθυστέρηση, από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας, σε χρονικό διάστημα δύο ημερών, να εφοδιάσει το δήμο με την παραγγελθείσα ποσότητα καυσίμων, λιπαντικών. Η παράδοση των ποσοτήτων αυτών θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν έγγραφης εντολής του δήμου. Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά που ορίζει μεγαλύτερο χρόνο παράδοσης θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τις ποσότητες του κάθε είδους μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζεται στη σύμβαση.

2. Λόγω απόστασης των μετακινούμενων οχημάτων από τον χώρο εφοδιασμού τους (στις δημ. ενότητες όπου ο δήμος διατηρεί αμαξοστάσιο) και εξαιτίας της αδυναμίας του δήμου να αποθηκεύσει ποσότητες καυσίμων, η τμηματική παράδοση αυτών θα γίνεται είτε από αντλία στην έδρα της κάθε ενότητας (δηλαδή στην Κάρυστο, στα Στύρα και στο Μαρμάρι), είτε από αντλία που θα βρίσκεται σε ακτίνα το πολύ πέντε (5) χιλιομέτρων από τα προαναφερόμενα σημεία (και συγκεκριμένα από τη θέση που ο δήμος διατηρεί αμαξοστάσιο). Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται τμηματικά στις ενότητες που προαναφέρθηκαν, σε οποιαδήποτε δημοτικό κτίριο και σε ποσότητες που θα υποδεικνύονται εκ των προτέρων στον ανάδοχο.

3. Για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης των λοιπών φορέων του διαγωνισμού, και λιπαντικών (ομάδες Δ, Ε, ΣΤ & Ζ) δεν υπάρχει γεωγραφικός περιορισμός για τον ανάδοχο.

4. Τα λιπαντικά θα παραδίδονται σταδιακά, σύμφωνα με τις ανάγκες των υπηρεσιών, στο αμαξοστάσιο του δήμου Καρύστου (παλαιά δημοτικά σφαγεία στην Κάρυστο)

5. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να μετατίθεται, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

ΆΡΘΡΟ 14

Τρόπος πληρωμής

14.1 Η προσφερόμενη έκπτωση των υγρών καυσίμων είναι σταθερή και αμετάβλητη σ’ όλη τη διάρκεια της προμήθειας και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση υπόκειται.

14.2 Η πληρωμή της αξίας των υγρών καυσίμων θα γίνεται,  μετά την εκκαθάριση της δαπάνης σύμφωνα με το λογιστικό των ΟΤΑ και τη θεώρηση του 1ου χρηματικού εντάλματος πληρωμής (ΧΕΠ) από τον επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου Εύβοιας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

14.3 Επειδή η παράδοση των καυσίμων θα είναι τμηματική, σύμφωνα με τις προκύπτουσες ανάγκες, θα εκδίδεται σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά δελτίο αποστολής, στο οποίο θα αναγράφεται η ημερομηνία παράδοσης, το είδος, η ποσότητα του καυσίμου και ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος που εφοδιάστηκε το καύσιμο, ή η υπηρεσία στην οποία προορίζεται. Μηνιαία, θα εκδίδονται τιμολόγια του προμηθευτή τα οποία θα επισυνάπτουν τα δελτία αποστολής κάθε υπηρεσίας του δήμου ξεχωριστά και στα οποία θα αναγράφονται συγκεντρωτικά τα διαφορετικά παρεχόμενα είδη καυσίμου που προέρχονται από τα δελτία αποστολής, δίπλα θα φαίνεται η μέση διαμορφούμενη τιμή λιανικής πώλησης του είδους και σε διπλανή στήλη το συμφωνηθέν ποσοστό έκπτωσης επί της συγκεκριμένης τιμής πώλησης και είδους.

14.4. Ο δήμος και τα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να εξοφλούν τον προμηθευτή το συντομότερο δυνατόν, με χρηματικά εντάλματα που θα εκδίδουν, μετά από την παραλαβή των καυσίμων και εφόσον ο προμηθευτής εκδώσει τιμολόγιο και προσκομίσει τα νόμιμα δικαιολογητικά

 

ΆΡΘΡΟ 15

Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του αρ. 5 του ν, 2690/99, και των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο  (ΥΑΠ/Φ.40/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23-4-12)

 

ΆΡΘΡΟ 16

Στοιχεία αναθέτουσας Αρχής

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΑΦΜ :998041445       ΔΟΥ: ΚΥΜΗΣ (Καρύστου – Κύμης)

ΤΚ 34001 ΚΑΡΥΣΤΟΣ

Η υποβολή των εντύπων δικαιολογητικών θα αποστέλλεται στη δ/νση του δήμου ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΚ 34001 ΚΑΡΥΣΤΟΣ (Δημαρχείο)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στο δήμο, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 2224350012 και 2224350018.

Κατά τα λοιπά και όσοι όροι δεν περιέχονται στην παρούσα διακήρυξη, αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.

 

Ο δήμαρχος Καρύστου

 

 

 

         Ραβιόλος Ελευθέριος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    αρ. μελ.:  186 /2014                                                               

       ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ                                                        ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ

                                                                                                               & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1

α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του δήμου Καρύστου έτους 2015.

β) Τόποι παράδοσης των καυσίμων ορίζονται οι κοινότητες Στύρων, Μαρμαρίου και Καρύστου (όπου και σταθμεύουν τα οχήματα του φορέα και εδρεύουν κλιμάκια των υπηρεσιών του). Τα λιπαντικά θα παραδίδονται σταδιακά, σύμφωνα με τις ανάγκες των υπηρεσιών, στο αμαξοστάσιο του δήμου Καρύστου (παλαιά δημοτικά σφαγεία στην Κάρυστο). Ως προς το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται τμηματικά στις ενότητες που προαναφέρθηκαν, σε οποιαδήποτε δημοτικό κτίριο και σε ποσότητες που θα υποδεικνύονται εκ των προτέρων στον ανάδοχο. γ) Η προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 313.798,00 €, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 23%

 

ΑΡΘΡΟ 2

Η προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις:

11)  της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους.

12)  του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»

13)  του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»

14)  της εγκυκλίου 3 ΥΠ.ΕΣ (11543 από 26-3-2013) «Ανάδειξη προμηθευτών–χορηγητών… … ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού»

15)  του Π.Δ. 60/2007

16)  του άρ. 48 του ν. 4111/13 (ΦΕΚ Α’ 18)

17)  των Υ.Α. 12179 (ΦΕΚ 1893 Β/14) και 14815 (ΦΕΚ 2207 Β/14)

18)  της Υ.Α Π1/2390 (ΦΕΚ 2677Β)

19)  του ν.4013/11(ΦΕΚ 14 Α’ /2-2-12) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων…» και

20)  του ν. 4155/13 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις»

 

ΑΡΘΡΟ 3

            Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι:

7.      Τα συμφωνητικά

8.      Η διακήρυξη

9.      Η τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου

10.  Η Συγγραφή Υποχρεώσεων

11.  Ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός

12.  Η τεχνική Έκθεση

 

ΑΡΘΡΟ 4

            Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%), επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης (μη συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.), πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης αντικαθίσταται με όμοια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή αναγνωρισμένης Τράπεζας, η οποία θα αφορά την καλή και πιστή εκτέλεση της προμήθειας και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), επί της συνολικής συμβατικής αξίας  (δηλαδή χωρίς το Φ.Π.Α).

 

ΑΡΘΡΟ 5

            Η προσφερόμενη έκπτωση επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσης στην πόλη της Καρύστου είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της προμήθειας και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. Η προσφερόμενη έκπτωση για τα λιπαντικά είναι  επί της τιμής μονάδας του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας και επίσης  είναι σταθερή και αμετάβλητη για όλη τη διάρκεια της προμήθειας και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση.

            Η πληρωμή θα γίνεται με ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την τμηματική παραλαβή των καυσίμων και λιπαντικών και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και καταλληλότητα των.

            Επειδή η παράδοση των ειδών θα είναι τμηματική, σύμφωνα με τις προκύπτουσες ανάγκες, θα εκδίδεται τιμολόγιο του προμηθευτή εντός μηνός μετά την παράδοση του καυσίμου. Ο δήμος και τα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να εξοφλούν τον προμηθευτή το συντομότερο δυνατόν, με χρηματικά εντάλματα που θα εκδίδουν, μετά από την παραλαβή των καυσίμων και εφόσον ο προμηθευτής εκδώσει τιμολόγιο και προσκομίσει τα νόμιμα δικαιολογητικά

 

ΑΡΘΡΟ 6

            Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ο ανάδοχος της προμήθειας θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των καυσίμων και λιπαντικών εξετάζεται η καταλληλότητα αυτών και συμμόρφωση με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης και της μελέτης. Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε άμεση αντικατάσταση αυτών. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από την ειδοποίησή του σε αντικατάσταση της τυχόν ακατάλληλης ποσότητας, ο δήμος δικαιούται κατά την κρίση του να προβεί στην απόρριψη των ή στη μείωση του τιμήματος. Το συγκεκριμένο ποσοστό θα εγκρίνει με απόφασή της η αρμόδια Επιτροπή.

 

ΑΡΘΡΟ 7

            Ο χρόνος εγγύησης δηλαδή ο χρόνος μετά την παραλαβή των καυσίμων και λιπαντικών από την επιτροπή παραλαβής ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία παράδοσης της κάθε ποσότητας.

Κατά τον χρόνο της εγγύησης ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προβεί με δικές του δαπάνες στην άμεση αντικατάσταση κάθε εξαρτήματος οχήματος ή εξοπλισμού, που θα παρουσιάσει φθορά λόγω κακής ποιότητας καυσίμου ή λιπαντικού που χρησιμοποιήθηκε. Σε αποδεδειγμένη παράλειψη ή αμέλεια του προμηθευτή να προβεί στις πιο πάνω ενέργειες, θα κάνει ο δήμος αυτές, σε βάρος και για λογαριασμό του προμηθευτή ή με άλλο τρόπο που θα είναι δυνατόν να συμφωνηθεί.

Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων και λιπαντικών θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του δήμου ή των Νομικών του Προσώπων και κατόπιν έγγραφης εντολής. Από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή, σε χρονικό διάστημα δύο ημερών, οφείλει να εφοδιάσει το φορέα με την παραγγελθείσα ποσότητα καυσίμων, λιπαντικών. Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά που ορίζει μεγαλύτερη χρόνο παράδοσης θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τις ποσότητες του κάθε είδους μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζεται στη σύμβαση.

Ο δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του δήμου.

Εξαιτίας : α) της γεωγραφικής ιδιομορφίας του νεοσύστατου δήμου (χρόνος μετακίνησης από άκρο σε άκρο διαμέσου του επαρχιακού βασικού οδικού άξονα εκτιμάται σε 3 ώρες),  β) της αδυναμίας του δήμου να αποθηκεύει ποσότητες καυσίμων (καθώς δεν υπάρχει δημοτικό πρατήριο) γ) της διαμορφούμενης υποχρέωσης των διαθέσιμων μηχανημάτων του νέου δήμου, να ξεπεράσουν τα όρια των καταργούμενων Ο.Τ.Α., προκειμένου να εξυπηρετήσουν, και δ) της διασποράς των σχολικών κτιρίων σε κάθε ενότητα, είναι επιβεβλημένη ανάγκη, η τμηματική παράδοση αυτών καθώς και η ύπαρξη αναδόχου (-ων), ανά ομάδα (δημοτική ενότητα ή φορέα). Δηλαδή θα  πρέπει να αναδειχτεί από τη διαδικασία ξεχωριστά, μειοδότης(-ες) καυσίμων για τη δημοτική ενότητα Στύρων, για τη δημοτική ενότητα Μαρμαρίου, για τη δημοτική ενότητα Καρύστου, το δημοτικό Παιδικό Σταθμό, την Α-βάθμια σχολική επιτροπή και την αντίστοιχη Β-βάθμια και τα Λιπαντικά. Φυσικά δεν αποκλείεται, η αναδοχή για περισσότερες της μίας ή όλων των ομάδων από το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αρκεί να υποβάλλει σχετική προσφορά και να μην υπόκειται στους περιορισμούς του παρόντος άρθρου.

Η θέση των δυνητικών αναδόχων (πρατηρίων) των δημοτικών ενοτήτων, ορίζεται  σε ακτίνα το πολύ πέντε (5) χιλιομέτρων από τις προαναφερόμενες έδρες (όπου και σταθμεύουν τα οχήματα του δήμου). Για τα λοιπά νομικά πρόσωπα (ομάδες Ε, ΣΤ & Ζ) που προμηθεύονται μόνο πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς και την ομάδα των λιπαντικών  δεν υπάρχει γεωγραφικός περιορισμός αλλά μόνο η έγγραφη δέσμευση του ενδιαφερομένου για έγκαιρη παράδοση.

 

ΑΡΘΡΟ 8

            Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα του δήμου ή σε ανωτέρα βία η προθεσμία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το κώλυμα του αναδόχου (από τις αιτίες αυτές), ο οποίος όμως δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση για την καθυστέρηση αυτή.

            Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει την παράδοση της προμήθειας, πέραν της προαναφερθείσης προθεσμίας, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με συνέπεια ολόκληρο το ποσό της εγγύησης να καταπέσει υπέρ του δήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

ΑΡΘΡΟ 9

Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων του κάθε είδους καυσίμου ή λιπαντικού. Γι' αυτό οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσφέρουν το κάθε είδος για ολόκληρη την ποσότητα που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της ομάδας.

Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται επίσης να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών & των ποσοτήτων της κάθε ομάδας. Δηλαδή δεν θα γίνονται αποδεκτές προσφορές που αναφέρονται μόνο σε ένα ή μερικά είδη καυσίμου ή λιπαντικού ή μόνο μέρος των ποσοτήτων των ειδών της κάθε ομάδας.

Ο κάθε διαγωνιζόμενος βέβαια, μπορεί να προσφέρει διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης και ανά ομάδα και ανά είδος σε μία ομάδα

Τελικά, ανάδοχος προμηθευτής–χορηγητής, σε κάθε ομάδα,  θα αναδειχτεί, εκείνος που διαμορφώνει την χαμηλότερη προσφορά επί του αντίστοιχου, ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης για τη συγκεκριμένη ομάδα.

 

ΑΡΘΡΟ 10

            Τα καύσιμα και τα λιπαντικά θα είναι αρίστης ποιότητος και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που επιβάλει η σχετική νομοθεσία  ή/και ζητεί η παρούσα μελέτη.

            Ο ανάδοχος όταν υπογραφεί η σύμβαση υποχρεούται να προσέλθει και να λάβει τις σχετικές παραγγελίες από το τμήμα προμηθειών.

 

ΑΡΘΡΟ 11

            Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, χαρτόσημα, βαρύνουν τον ανάδοχο χωρίς καμιά ευθύνη και υποχρέωση του δήμου. Τον ίδιο βαρύνει και η κράτηση 2% υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ..

 

Κάρυστος,  19–12–2014

                     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

     Ο διευθυντής   Τ.ΥΠ.- Περιβάλλοντος                                                       Ο  συντάκτης

          & Πολιτικής Προστασίας

                                   

                                                           

             ΒΑΡΕΛΑΣ  Κ.                                                                                 ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ  Ι.                                                                     

       Ηλ/γος   Μηχ/κός ΤΕ                                                                             Μηχ/γος  Μηχ/κος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         αρ. μελ.: 186/ 2014                                                             

       ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ                                             ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ

                                                                                                      & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (DIESEL)

Πρόκειται για υγρό καύσιμο, τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του οποίου – και οι μέθοδοι ελέγχου αυτών,  θα συμφωνούν με τις προδιαγραφές που θεσπίστηκαν με την 467/2002/2003 ΥΑ (ΦΕΚ 1531Β της 16–10–03) καθώς και τυχόν μεταγενέστερων τροποποιήσεων της.

 

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (DIESEL)

Πρόκειται για υγρά καύσιμα, η σύσταση και η περιεκτικότητα των οποίων καθώς και ο τρόπος φύλαξης και διάθεσής τους, συμφωνούν με τις προδιαγραφές που θεσπίστηκαν με την 291/2003/2004 ΥΑ (ΦΕΚ 332Β της 11–2–04) καθώς και τυχόν μεταγενέστερων τροποποιήσεων της, όπως η ΥΑ 351/03 (ΦΕΚ 1383 Β’ της 9–9–04)

Ειδικότερα, για την αμόλυβδη πρέπει να πληρούνται οι απαιτήσεις και οι μέθοδοι δοκιμών που θεσπίστηκαν με την 501/2004/2007 ΥΑ (ΦΕΚ 872 Β’ της 4–6–07). Ιδιαίτερα, δεν επιτρέπεται για τα καύσιμα της παραγράφου, ανάμιξη μεταξύ τους ή πρόσμιξη με νερό.

 

Ο δήμος διατηρεί το δικαίωμα αποστολής δειγμάτων από τα καύσιμα στο Γενικό Χημείο του Κράτους, ώστε να ελεγχθεί η ποιότητά τους και η πλήρωση των προδιαγραφών.

 

ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ (ISO 32, 46, 68)

Πρόκειται για ενισχυμένα λιπαντικά με πρόσθετα θερμικής και οξειδωτικής σταθερότητας για υδραυλικά συστήματα με ιδιαίτερη αντοχή στη φθορά και στην οξείδωση. Θα είναι κατάλληλα για χρήση σε σύγχρονα βιομηχανικά υδραυλικά και κυκλοφοριακά συστήματα υψηλής πίεσης. Θα υπερκαλύπτoυν την προδιαγραφή: 51524 PART II HLP

 

ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ

Συνθετικά υγρά φρένων, ενισχυμένα με ειδικά πρόσθετα για τέλεια λειτουργία του συστήματος φρένων. Κατάλληλα για οχήματα με δισκόφρενα, ταμπούρα καθώς και ABS. Θα έχουν πολύ καλές αντιτριβικές ιδιότητες, δεν  θα προκαλούν καταστροφή στα ελαστικά μέρη του κυκλώματος των φρένων. Σε μεγάλες θερμοκρασιακές αλλαγές δεν θα έχουμε αλλαγή της ρευστότητας τους. Θα υπερκαλύπτoυν τις προδιαγραφές: DOT-3 & DOT-4

 

ΥΓΡΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Απιονισμένο νερό για την παραγωγή και την αναπλήρωση του ηλεκτρολύτη της μπαταρίας. Θα έχει υποστεί ειδική επεξεργασία σε κατάλληλες ιοντοεναλλακτικές στήλες για την αφαίρεση των αλάτων, καθώς επίσης και ιόντων χλωρίου. Θα εξασφαλίζει μεγαλύτερη ζωή στη μπαταρία.

 

ΓΡΑΣΟ ΒΑΣΗΣ ΛΙΘΙΟΥ

Γράσο με βάση το λίθιο, ενισχυμένο με αντιοξειδωτικά, αντιδιαβρωτικά πρόσθετα.

Θα παρουσιάζει μεγάλη χημική σταθερότητα και υψηλή αντίσταση στην απόπλυση,

τη φθορά, την οξείδωση και τη διάβρωση. Θα είναι κατάλληλο για γενική λίπανση οχημάτων,  για κεντρικά συστήματα γρασαρίσματος φορτηγών αυτοκινήτων μέσω αυτόματου γρασαδόρου, για ποικίλες εφαρμογές σε μικρής έως και μεσαίας ταχύτητας ρουλεμάν (που απαιτούν γράσο υψηλής αντοχής και πρόσφυσης) και κουζινέτα αυτοκινήτων. Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας από 20o C έως +120o C τουλάχιστον. Καλύπτει  προδιαγραφές κατά ASTH D - 4950
 Ε

ΓΡΑΣΟ ΒΑΣΗΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ

Γράσο βάσης ασβεστίου που θα παρουσιάζει πολύ καλές ιδιότητες πρόσφυσης και αντοχής στην απόπλυση. Κατάλληλο για τη λίπανση του σταυρού και γενικά του σασί των οχημάτων, όταν δεν απαιτείται γράσο λιθίου.

 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΟΔΟΝΤΩΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ (ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ)

Ενισχυμένη πολύτυπη βαλβολίνη πολλαπλών χρήσεων, με βασικό λάδι υψηλού δείκτη ιξώδους, τυποποίησης  SAE 80W/90 με ειδικά πρόσθετα υψηλών πιέσεων EP, και με πρόσθετα κατά της φθοράς και της τριβής. Κατάλληλη για την λίπανση κιβωτίων ταχυτήτων και διαφορικών (ελικοειδών και κωνικών οδοντωτών τροχών). Θα παρουσιάζει υψηλή χημική σταθερότητα και θα παρέχει απόδοση σε υψηλές θερμοκρασίες και συνθήκες μεγάλης καταπόνησης. Θα προστατεύει τις μεταλλικές επιφάνειες των κιβωτίων από φθορές, την σκουριά και την διάβρωση. Θα πληροί τουλάχιστον προδιαγραφές API GL-4/GL-5

 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ

Πρόκειται για λιπαντικό με υψηλό δείκτη ιξώδους. Θα εξασφαλίζει σταθερότητα σε υψηλές θερμοκρασίες και υψηλά φορτία. Θα ελαχιστοποιεί τις εσωτερικές τριβές και θα μεγιστοποιεί την απόδοση των μετατροπέων. Θα είναι κατάλληλο για αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων, υδραυλικά τιμόνια που έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν με υγρά τύπου DEXRON II D και υδραυλικά συστήματα διεύθυνσης κάθε τύπου, όπως επιβατικά φορτηγά, χωματουργικά μηχανήματα κτλ. Θα υπερκαλύπτει την προδιαγραφή: GM Dexron IID.

 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ

Πρόκειται για συνθετικά λιπαντικά άριστης ποιότητας, με βάσης πολυγλυκόλης. Θα είναι κατάλληλα για τη λίπανση κλειστών βιομηχανικών κιβωτίων και οδοντωτών τροχών (μειωτήρων) που λειτουργούν σε βαριές συνθήκες λειτουργίας και σε δυσμενείς συνθήκες. Θα εξασφαλίζουν υψηλή προστασία στη φθορά των γραναζιών και θα έχουν μεγάλο χρόνο ζωής. Θα είναι ενισχυμένα με πρόσθετα υψηλής πίεσης, αντιτριβικά, αντισκωριακά και αντιαφριστικά και θα παρουσιάζουν μεγάλη θερμική και χημική σταθερότητα. Θα έχουν ISO VG 220 και θα ικανοποιούν τουλάχιστον τις προδιαγραφές: DIN 51517 (PART III), U.S. Steel 224 Flender AG

 

ΜΟΝΟΤΥΠΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ  SAE 30 & SAE 40

Πρόκειται για μονότυπα λιπαντικά (τυποποίησης SAE 30 & SAE 40) άριστης ποιότητας, με βάση παραφινικά ορυκτέλαια και συνδυασμό πρόσθετων ώστε να παρέχεται προστασία έναντι της οξείδωσης, διάβρωσης, τριβής και αφρισμού. Θα είναι κατάλληλα για (συμβατικούς και με υπερτρορφοδότηση) πετρελαιοκινητήρες που λειτουργούν κάτω από δυσμενείς συνθήκες. Η ποιοτική τους στάθμη θα είναι τουλάχιστον κατά API: SF (καθώς οι κινητήρες των οχημάτων του δήμου χρονολογούνται από 1980 και έπειτα)

ΠΟΛΥΤΥΠΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ  SAE 15W-40

Πρόκειται για υπερενισχυμένα τελευταίας τεχνολογίας πολύτυπα λιπαντικά (τυποποίησης SAE 15W-40), υψηλών προδιαγραφών, παρατεταμένης χρήσης, για πετρελαιοκινητήρες με υπερπλήρωση (TURBO) καθώς και για πετρελαιοκινητήρες EURO I-II & III που λειτουργούν κάτω από ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες. Θα παρέχουν απόλυτη λίπανση προστατεύοντας τον κινητήρα από φθορά με άριστη συμπεριφορά και σταθερή απόδοση σε σκληρές συνθήκες λειτουργίας. Θα υπερκαλύπτουν την προδιαγραφή: API SJ τουλάχιστον. Μεταξύ όμοιων τύπων προσφερομένων λιπαντικών, προτιμητέα αυτά με ένδειξη υπερυψηλής απόδοσης S.H.P.D. (Super High Performance Diesel).

 

ΠΟΛΥΤΥΠΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ  SAE 20W-50

Πρόκειται για υπερενισχυμένα τελευταίας τεχνολογίας πολύτυπα λιπαντικά (τυποποίησης SAE 20W-50), υψηλών προδιαγραφών, παρατεταμένης χρήσης, για πετρελαιοκινητήρες με υπερπλήρωση (TURBO) καθώς και για πετρελαιοκινητήρες EURO I-II & III που λειτουργούν κάτω από ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες. Θα παρέχουν απόλυτη λίπανση προστατεύοντας τον κινητήρα από φθορά με άριστη συμπεριφορά και σταθερή απόδοση σε σκληρές συνθήκες λειτουργίας. Θα υπερκαλύπτουν την προδιαγραφή: API SJ τουλάχιστον. Μεταξύ όμοιων τύπων προσφερομένων λιπαντικών, προτιμητέα αυτά με ένδειξη υπερυψηλής απόδοσης S.H.P.D. (Super High Performance Diesel).

 

 

ΠΟΛΥΤΥΠΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΒΕΝΖΙΝΗΣ  SAE 15W-50

Πρόκειται για ημισυνθετικό λιπαντικό, (τυποποίησης SAE 15W-50), υψηλής απόδοσης ειδικά σχεδιασμένο για όλους τους τύπους σύγχρονων κινητήρων αυτοκινήτων και ελαφρών φορτηγών, βενζίνης, συμπεριλαμβανομένων των πολυβάλβιδων, καταλυτικών και turbo. Θα εξασφαλίζει : υψηλή προστασία του κινητήρα σε όλες τις συνθήκες, σταθερή και αποτελεσματική λίπανση, δραστική μείωση των εκπομπών καυσαερίων. Θα υπερκαλύπτει  την προδιαγραφή:  API SJ ή API SL.

 

Κάρυστος, 19 – 12 –2014

                     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

     Ο διευθυντής   Τ.ΥΠ.- Περιβάλλοντος                                          Ο  συντάκτης

          & Πολιτικής Προστασίας

                                   

                                                           

             ΒΑΡΕΛΑΣ  Κ.                                                                      ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ  Ι.                                                                      

         Ηλ/γος   Μηχ/κός ΤΕ                                                               Μηχ/γος  Μηχ/κος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           αρ. μελ.: 186 / 2014                                                                       

       ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ                                                         ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ

                                                                                                              & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (συνολικός)

 

α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

μονάδα

 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Τιμή μονάδας

Δαπάνη

1

Βενζίνη αμόλυβδη

λίτρο

16.926

1,323

22.393,10

2

Πετρέλαιο diesel κίνησης

λίτρο

154.106

1,076

165.818,06

3

Πετρέλαιο diesel θέρμανσης

λίτρο

46.456

0,875

40.649,00

4

Λάδι υδραυλικού

λίτρο

1.016

4,000

4.064,00

5

Υγρό φρένων

λίτρο

40

12,000

480,00

6

Υγρό μπαταρίας

λίτρο

50

6,500

325,00

7

Γράσο βάσης ασβεστίου

χλγ.

59

4,000

236,00

8

Γράσο βάσης λιθίου

χλγ.

59

6,000

354,00

9

Λιπαντικό οδοντωτών τροχών (βαλβολίνη) SAE 80W/90

λίτρο

124

7,440

922,56

10

Λιπαντικό αυτόματων κιβωτίων

λίτρο

112

12,000

1.344,00

11

Λιπαντικό μειωτήρων (συνθετικό)

λίτρο

123

24,200

2.976,60

12

Μονότυπο λιπαντικό κινητήρων πετρελαίου SAE 30 & SAE 40

λίτρο

700

5,000

3.500,00

13

Πολύτυπο λιπαντικό κινητήρων πετρελαίου SAE 15W/40

λίτρο

700

5,500

3.850,00

14

Πολύτυπο λιπαντικό κινητήρων πετρελαίου SAE 20W/50

λίτρο

700

7,440

5.208,00

15

Πολύτυπο λιπαντικό βενζινοκινητήρων SAE 15W/50

λίτρο

300

10,000

3.000,00

 

Άθροισμα

255.120,32

Φ.Π.Α. 23%

58.677,68

Γενικό Σύνολο

313.798,00

 

Κάρυστος,   19 –12–2014

                     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

     Ο διευθυντής   Τ.ΥΠ.- Περιβάλλοντος                                                       Ο  συντάκτης

          & Πολιτικής Προστασίας

                                   

                                                           

             ΒΑΡΕΛΑΣ  Κ.                                                                                 ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ  Ι.                                                                     

       Ηλ/γος   Μηχ/κός ΤΕ                                                                             Μηχ/γος  Μηχ/κος

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           αρ. μελ.: 186/2014                                                                       

       ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ                                                         ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ

                                                                                                              & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

 

ΟΜΑΔΑ Α – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΣΤΟΥ)

 

α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

μονάδα

 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Τιμή μονάδας

Δαπάνη

1

Βενζίνη αμόλυβδη

λίτρο

12.000

1,323

15.876,00

2

Πετρέλαιο diesel κίνησης

λίτρο

71.500

1,076

76.934,00

3

Πετρέλαιο diesel θέρμανσης

λίτρο

4.000

0,875

3.500,00

 

Άθροισμα

96.310,00

Φ.Π.Α. 23%

22.151,30

Γενικό Σύνολο

118.461,30

 

Κάρυστος,    19–12–2014

                     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

     Ο διευθυντής   Τ.ΥΠ.- Περιβάλλοντος                                                       Ο  συντάκτης

          & Πολιτικής Προστασίας

                                   

                                                           

             ΒΑΡΕΛΑΣ  Κ.                                                                                 ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ  Ι.                                                                      

       Ηλ/γος   Μηχ/κός ΤΕ                                                                             Μηχ/γος  Μηχ/κος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           αρ. μελ.: 186/2014                                                                       

       ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ                                                         ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ

                                                                                                              & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

 

ΟΜΑΔΑ Β – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ)

 

α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

μονάδα

 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Τιμή μονάδας

Δαπάνη

1

Βενζίνη αμόλυβδη

λίτρο

3.696

1,323

4.889,81

2

Πετρέλαιο diesel κίνησης

λίτρο

43.770

1,076

47.096,52

3

Πετρέλαιο diesel θέρμανσης

λίτρο

2.004

0,875

1.753,50

 

Άθροισμα

53.739,83

Φ.Π.Α. 23%

12.360,16

Γενικό Σύνολο

66.099,99

 

Κάρυστος,    1912–2014

                     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

     Ο διευθυντής   Τ.ΥΠ.- Περιβάλλοντος                                                       Ο  συντάκτης

          & Πολιτικής Προστασίας

                                   

                                                           

             ΒΑΡΕΛΑΣ  Κ.                                                                                 ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ  Ι.                                                                     

       Ηλ/γος   Μηχ/κός ΤΕ                                                                             Μηχ/γος  Μηχ/κος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           αρ. μελ.: 186/2014                                                                       

       ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ                                                         ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ

                                                                                                              & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

 

ΟΜΑΔΑ Γ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΥΡΕΩΝ)

 

α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

μονάδα

 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Τιμή μονάδας

Δαπάνη

1

Βενζίνη αμόλυβδη

λίτρο

1.230

1,323

1.627,29

2

Πετρέλαιο diesel κίνησης

λίτρο

38.836

1,076

41.787,54

3

Πετρέλαιο diesel θέρμανσης

λίτρο

3.287

0,875

2.876,13

 

Άθροισμα

46.290,96

Φ.Π.Α. 23%

10.646,92

Γενικό Σύνολο

56.937,88

 

Κάρυστος,  1912–2014

                     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

     Ο διευθυντής   Τ.ΥΠ.- Περιβάλλοντος                                                       Ο  συντάκτης

          & Πολιτικής Προστασίας

                                   

                                                           

             ΒΑΡΕΛΑΣ  Κ.                                                                                 ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ  Ι.                                                                     

       Ηλ/γος   Μηχ/κός ΤΕ                                                                             Μηχ/γος  Μηχ/κος

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           αρ. μελ.: 186/2014                                                                       

       ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ                                                         ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ

                                                                                                              & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

 

 

ΟΜΑΔΑ Δ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ)

 

α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

μονάδα

 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Τιμή μονάδας

Δαπάνη

1

Λάδι υδραυλικού

λίτρο

1.016

4,000

4.064,00

2

Υγρό φρένων

λίτρο

40

12,000

480,00

3

Υγρό μπαταρίας

λίτρο

50

6,500

325,00

4

Γράσο βάσης ασβεστίου

χλγ.

59

4,000

236,00

5

Γράσο βάσης λιθίου

χλγ.

59

6,000

354,00

6

Λιπαντικό οδοντωτών τροχών (βαλβολίνη) SAE 80W/90

λίτρο

124

7,440

922,56

7

Λιπαντικό αυτόματων κιβωτίων

λίτρο

112

12,000

1.344,00

8

Λιπαντικό μειωτήρων (συνθετικό)

λίτρο

123

24,200

2.976,60

9

Μονότυπο λιπαντικό κινητήρων πετρελαίου SAE 30 & SAE 40

λίτρο

700

5,000

3.500,00

10

Πολύτυπο λιπαντικό κινητήρων πετρελαίου SAE 15W/40

λίτρο

700

5,500

3.850,00

11

Πολύτυπο λιπαντικό κινητήρων πετρελαίου SAE 20W/50

λίτρο

700

7,440

5.208,00

12

Πολύτυπο λιπαντικό βενζινοκινητήρων SAE 15W/50

λίτρο

300

10,000

3.000,00

 

Άθροισμα

26.260,16

Φ.Π.Α. 23%

6.039,84

Γενικό Σύνολο

32.300,00

 

Κάρυστος,    19–12–2014

                     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

     Ο διευθυντής   Τ.ΥΠ.- Περιβάλλοντος                                                       Ο  συντάκτης

          & Πολιτικής Προστασίας

                                   

                                                           

             ΒΑΡΕΛΑΣ  Κ.                                                                                 ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ  Ι.                                                                      

       Ηλ/γος   Μηχ/κός ΤΕ                                                                             Μηχ/γος  Μηχ/κος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           αρ. μελ.: 186/2014                                                                       

       ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ                                                         ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ

                                                                                                              & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

 

ΟΜΑΔΑ Ε – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

(Α-βάθμια Σχολική Επιτροπή)

 

α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

μονάδα

 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Τιμή μονάδας

Δαπάνη

1

Πετρέλαιο diesel θέρμανσης

λίτρο

15.795

0,875

13.820,63

 

Άθροισμα

13.820,63

Φ.Π.Α. 23%

3.178,74

Γενικό Σύνολο

16.999,37

 

Κάρυστος,  1912–2014

                     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

     Ο διευθυντής   Τ.ΥΠ.- Περιβάλλοντος                                                       Ο  συντάκτης

          & Πολιτικής Προστασίας

                                   

                                                           

             ΒΑΡΕΛΑΣ  Κ.                                                                                 ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ  Ι.                                                                     

       Ηλ/γος   Μηχ/κός ΤΕ                                                                             Μηχ/γος  Μηχ/κος

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           αρ. μελ.: 186/2014                                                                       

       ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ                                                         ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ

                                                                                                              & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

(Β-βάθμια Σχολική Επιτροπή)

 

α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

μονάδα

 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Τιμή μονάδας

Δαπάνη

1

Πετρέλαιο diesel θέρμανσης

λίτρο

13.937

0,875

12.194,88

 

Άθροισμα

12.194,88

Φ.Π.Α. 23%

2.804,82

Γενικό Σύνολο

14.999,70

 

Κάρυστος,  1912–2014

                     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

     Ο διευθυντής   Τ.ΥΠ.- Περιβάλλοντος                                                       Ο  συντάκτης

          & Πολιτικής Προστασίας

                                   

                                                           

             ΒΑΡΕΛΑΣ  Κ.                                                                                 ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ  Ι.                                                                     

       Ηλ/γος   Μηχ/κός ΤΕ                                                                             Μηχ/γος  Μηχ/κος

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           αρ. μελ.: 186/2014                                                                       

       ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ                                                         ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ

                                                                                                              & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

 

ΟΜΑΔΑ Ζ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

(Οργανισμός Περιβάλλοντος Παιδείας Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης δήμου Καρύστου                     «Ι.Θ. & Π. Κότσικας»)

 

α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

μονάδα

 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Τιμή μονάδας

Δαπάνη

1

Πετρέλαιο diesel θέρμανσης

λίτρο

7.433

0,875

6.503,88

 

Άθροισμα

6.503,88

Φ.Π.Α. 23%

1.495,89

Γενικό Σύνολο

7.999,77

 

Κάρυστος,  1912–2014

                     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

     Ο διευθυντής   Τ.ΥΠ.- Περιβάλλοντος                                                       Ο  συντάκτης

          & Πολιτικής Προστασίας

                                   

                                                           

             ΒΑΡΕΛΑΣ  Κ.                                                                                 ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ  Ι.                                                                      

       Ηλ/γος   Μηχ/κός ΤΕ                                                                             Μηχ/γος  Μηχ/κος

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           αρ. μελ.: 186/ 2014                                             

             ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ                                                   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ

                                                                                                            & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2015. Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ.11389/1993 απόφασης ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

Η προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών θα καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών του νέου δήμου Καρύστου καθώς και των Νομικών Προσώπων του (Α’-βάθμια Σχολική Επιτροπή δήμου Καρύστου, Β’-βάθμια  Σχολική Επιτροπή δήμου Καρύστου και Οργανισμός Περιβάλλοντος Παιδείας Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης δήμου Καρύστου «Ι.Θ. & Π. Κότσικας».

Θα περιλάβει δε, συνολικά, τα ακόλουθα είδη :

·          Βενζίνη αμόλυβδη (16.926 λίτρα)

·          Πετρέλαιο diesel κίνησης (154.106 λίτρα)

·          Πετρέλαιο diesel θέρμανσης (46.456 λίτρα)

·          Λάδι υδραυλικού (1.016 λίτρα)

·          Υγρό φρένων (40 λίτρα)

·          Υγρό μπαταρίας (50 λίτρα)

·          Γράσο βάσης ασβεστίου (59 χλγ.)

·          Γράσο βάσης λιθίου (59 χλγ.)

·          Λιπαντικό οδοντωτών τροχών SAE 80W/90  (βαλβολίνη) (124 λίτρα)

·          Λιπαντικό αυτόματων κιβωτίων  (112 λίτρα)

·          Λιπαντικό μειωτήρων (συνθετικό) (123  λίτρα)

·          Μονότυπο λιπαντικό κινητήρων πετρελαίου SAE 30 & SAE 40 (700 λίτρα)

·          Πολύτυπο λιπαντικό κινητήρων πετρελαίου SAE 15W/40  (700 λίτρα)

·          Πολύτυπο λιπαντικό κινητήρων πετρελαίου SAE 20W/50  (700 λίτρα)

·          Πολύτυπο λιπαντικό βενζινοκινητήρων SAE 15W/50  (300 λίτρα)

Η δαπάνη για την προμήθεια, προϋπολογίζεται στο ποσό των 255.120,32 ευρώ, συν Φ.Π.Α. 23%, δηλαδή συνολικά στο ποσό των 313.798,00 ευρώ, η οποία προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από : α) τον τακτικό προϋπολογισμό του δήμου β) τον προϋπολογισμό των ΝΠΔΔ που προαναφέρθηκαν. 

Η κάλυψη της δαπάνης όσον αφορά το δήμο, προέρχεται, από τους ακόλουθους κωδικούς  του προϋπολογισμού του για καύσιμα :

Κ.Α

ΤΙΤΛΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

00.6641.01

Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων

2.500,00

10.6643.01

Προμήθεια καυσίμων  για  θέρμανση & φωτισμό

10.000,00

15.6641.01

Προμήθεια καυσίμων  για την κίνηση λεωφορείων

2.000,00

15.6641.02

Προμήθεια καυσίμων οχημάτων της Βοήθειας στο Σπίτι

4.000,00

20.6641.01

Προμήθεια καυσίμων  για την κίνηση πετρελαιοκίνητων απορριμματοφόρων

90.000,00

20.6641.02

Προμήθεια καυσίμων  για την κίνηση βενζινοκίνητου  απορριμματοφόρου

3.000,00

20.6641.03

Προμήθεια καυσίμων  για την κίνηση βενζινοκίνητου (αμόλυβδης) φορτηγού

3.000,00

25.6641.01

Προμήθεια καυσίμων  για την κίνηση ντιζελοκίνητου εξοπλισμού

21.000,00

25.6641.02

Προμήθεια βενζίνης  για MAZDA  4X4  (αμόλυβδη)

5.000,00

25.6641.03

Προμήθεια βενζίνης  για Mitsubishi  4X4 

3.500,00

25.6642.01

Προμήθεια καυσίμων  για την κίνηση  ηλεκτροπαραγωγών ζευγών  

2.500,00

30.6641.01

Προμήθεια καυσίμων  μηχανημάτων έργου

77.000,00

30.6641.02

Προμήθεια καυσίμων ημιφορτηγού υπηρεσίας

2.500,00

30.6642.01

Προμήθεια καυσίμων φορητών γεννητριών

1.500,00

35.6641.01

Προμήθεια καυσίμων ντιζελοκίνητων φορτηγών οχημάτων έργων πρασίνου

5.000,00

35.6642.01

Προμήθεια καυσίμων θαμνοκοπτικών /αλυσοπρίονων & λοιπών μηχανημάτων

5.000,00

40.6641.01

Προμήθεια καυσίμων οχήματος για μεταφορά προσωπικού διενέργειας αυτοψιών

1.000,00

70.6641.01

Προμήθεια καυσίμων οχημάτων πυρόσβεσης & φορτηγού πυροπροστασίας

3.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

241.500,00

και από τους ακόλουθους κωδικούς για λιπαντικά :

Κ.Α

ΤΙΤΛΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

00.6641.02

Προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων

500,00

15.6641.03

Προμήθεια λιπαντικών  για την κίνηση μεταφορικών μέσων

1.000,00

20.6641.04

Προμήθεια λιπαντικών  για κίνηση μεταφορικών μέσων

9.000,00

20.6641.05

Προμήθεια λαδιού υδραυλικών απορριμματοφόρων

3.000,00

25.6641.04

Προμήθεια λιπαντικών  οχημάτων ύδρευσης

4.000,00

25.6642.02

Προμήθεια λιπαντικών  για ΒΙ