Κυριακή 24 Ιουνίου 2018
Αναζήτηση
Είσοδος Χρήστη
Ανάκτηση Κωδικού
Δεν έχετε λογαριασμό;
Εγγραφή
Εκδηλώσεις
« < Ιούνιος 2018 > »
Δ T Τ Π Π Σ Κ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Αρχική ΣελίδαΕπικοινωνίαΧάρτης ΙστοτόπουPhoto AlbumΣτρατηγικός Σχεδιασμός 2016-2020ΑΝΕΜΟΠΥΛΕΣ
Αρχική Σελίδα arrow Παιδικός Σταθμός

Δήμος Καρύστου / Δημοτική Αρχή
Φίλτρο: Σειρά ταξινόμησης: Εμφάνιση #:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015
Οικονομική Επιτροπή

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


Τακτικά Μέλη:
 1. κ. Γκιβίσης Ζαφείρης
 2. κ. Διγαλέτος Κων/νος
 3. κ. Σαραβάνος Γεώργιος
 4. κ. Τούρλα Γεωργία
 5. κ. Κιούκη Μαρία
 6. κ. Παπαλυμπέρης Ισίδωρος
Αναπληρωματικά Μέλη:
 1. κ. Ζέμπης Ευάγγελος
 2. κ. Κανέλλου-Χουντάση Μαρία
 3. κ. Πολυχρονίου Πολυχρόνης
 4. κ. Μανώλης Νικόλαος του Εμμανουήλ
 5. κ. Σάκκας Θεόδωρος

Οικονομική Επιτροπή

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Νόμου 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου.
Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) συντάσσει τον προϋπολογισμό του δήμου,
β) ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου.
γ) προελέγχει τον απολογισμό,
δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις,
ε) με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες,
στ) μελετά την ανάγκη συνάψεως δανείων, καταρτίζει τους όρους τους και εισηγείται σχετικά στο δημοτικό συμβούλιο,
ζ) εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών,
η) αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών,
θ) εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο ετήσιο σχέδιο διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας του δήμου. Παρακολουθεί την υλοποίηση του εν λόγω σχεδίου και ενημερώνει το δημοτικό συμβούλιο,
ι) αποφασίζει για ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,
ια) εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του δήμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 73 παρ.1B v) και παρακολουθεί την υλοποίησή τους,
ιβ) αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές,
ιγ) αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων,
ιδ) αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι ποσού τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ,
ιε) αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια.


Αρχεία
Νόμος 3852/2010
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Τακτικά Μέλη:
 1. κ. Γκεμίσης Ιωάννης
 2. κ. Κανέλλου - Χουντάση Μαρία
 3. κ. Ξυπόλιτου Ευδοξία
 4. κ. Παναγιώτου Κων/νος
 5. κ. Οικονόμου Γεώργιος
 6. κ. Παλυβός Γεώργιος
Αναπληρωματικά Μέλη:
 1. κ. Γιαννακάρης Κων/νος
 2. κ. Γκιβίσης Ζαφείρης
 3. κ. Κεφαλάς Ευάγγελος
 4. κ. Μανώλης Νικόλαος του Εμμανουήλ
 5. κ. Μήττας Δημήτριος

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Νόμου 3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνιστάται σε δήμους άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος αρμοδιοτήτων του δήμου. Κατά την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων της λαμβάνει ειδική μέριμνα για το σχεδιασμό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και εν γένει την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες. Ειδικότερα:
Α. Είναι αρμόδια, με την επιφύλαξη του άρθρου 83, για:
i) τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου,
ii) την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του δήμου,
iii) τη χορήγηση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικής. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες αφότου περιέλθουν στην επιτροπή όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και στοιχεία.
Β. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο:
i) θέματα καθορισμού χρήσεων γης,
ii) θέματα ρυθμιστικών σχεδίων, προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδομικών μελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) και έγκρισης πολεοδομικών μελετών,
iii) τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος,
iv) τη λήψη αποφάσεων για θέματα χωροθέτησης κοιμητηρίων, κατά τις προβλέψεις του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α΄), κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και άλλων, σχετικών με το αντικείμενο, αρμοδιοτήτων του,
v) το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ..
2. Η επιτροπή ποιότητας ζωής συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων στους τομείς αρμοδιότητάς της, η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το δημοτικό συμβούλιο.
3. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία, και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες των προηγούμενων παραγράφων.
4. Η επιτροπή ποιότητας ζωής με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.


Αρχεία
Νόμος 3852/2010
Δήμαρχος

Ο Λευτέρης Ραβιόλος γεννήθηκε το 1969. Μεγάλωσε στα Καλύβια Καρύστου και ζει μέχρι σήμερα στη Κάρυστο. Παντρεμένος με την Λένα Μακρή είναι πατέρας της Μαρίας και της Ιωάννας.

 

Μετά από την αποφοίτηση του από το λύκειο Καρύστου συνέχισε της σπουδές του στη Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο τμήμα πολιτικών μηχανικών.

 

 Από το 1993 διατηρεί  τεχνικό γραφείο  στη Κάρυστό.   Το 2010 μετά από παρότρυνση των συμπολιτών του  συμμετείχε στις δημοτικές εκλογές ως επικεφαλής του συνδυασμού Νέος Δήμος - Νέο Ξεκίνημα .

Από το 2010 έως και το 2014  διετέλεσε αρχηγός της μείζονος αντιπολίτευσης στον Δήμου Καρύστου. 

Στις εκλογές του Μαΐου του 2014 οι πολίτες τον εξέλεξαν Δήμαρχο από την Α' Κυριακή.

Αντιδήμαρχοι

1. Καθ΄ύλην Αντιδήμαρχος Οικονομικών Θεμάτων ο Δημοτικός Σύμβουλος Μαρμαρίου Αθανάσιος Ζαφείρης.
Με τις παρακάτω Αρμοδιότητες:

α) Την αρμοδιότητα του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής

β) Την ευθύνη και εποπτεία των οικονομικών θεμάτων και την ευθύνη των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

γ) Την εποπτεία των Νομικών Θεμάτων.


2.
Καθ΄ύλην Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος ο Δημοτικός Σύμβουλος Καρύστου Διγαλέτος Κωνσταντίνος
Με τις παρακάτω Αρμοδιότητες:
α) Την αρμοδιότητα του Προέδρου της επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
β) Υπεύθυνος καθαριότητας, ανακύκλωσης και πρασίνου

γ) Υπεύθυνος συντήρησης και επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και διαχείρισης υλικών, καυσίμων, ανταλλακτικών, μηχανολογικού εξοπλισμού και λοιπών οχημάτων και εργαλείων του Δήμου.

δ)Υπεύθυνος Ηλεκτροφωτισμού

ε) Υπεύθυνος ελέγχου τμήματος προμηθειών.

στ)Την παρακολούθηση της καθημερινότητας (παιδικές χαρές, φωτισμός, πράσινο, καθαριότητα κλπ).


3.
Καθ΄ύλην Αντιδήμαρχος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας και κατά τόπον αρμόδιος  για την Κοινότητα Καφηρέα ο  Δημοτικός Σύμβουλος Πολυχρόνη Πολυχρονίου

Με τις παρακάτω Αρμοδιότητες:

α) Τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια.
β) Τη λειτουργία του ΚΕΠ

γ) Τη Διαφάνεια και την Ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

δ) Υπεύθυνο για τον συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας.

ε) Υπεύθυνο για τα θέματα πρωτογενούς Τομέα (Αγροτικής ανάπτυξης, κτηνοτροφίας, αλιείας).

στ) Την ευθύνη του τομέα ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας.

ζ) Υπεύθυνο ίδρυσης και λειτουργίας γραφείου επικοινωνίας με τον δημότη.

η) Υπεύθυνο να μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών που βρίσκονται στην Δημοτική Ενότητα Καφηρέα και να συνεργάζεται με τους  εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

θ) Υπογράφει βεβαιώσεις πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα  που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Καφηρέα.

ι) Υπεύθυνο να μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Καφηρέα.

κ) Παρακολουθεί και συνεργάζεται με τους αρμόδιους για την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Καφηρέα.

λ)Την παρακολούθηση της καθημερινότητας στη Δημοτική Ενότητα Καφηρέα.


4.
Κατά τόπον Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Στυρέων ο Δημοτικός Σύμβουλος Ιωάννης Γκεμίσης

Με τις παρακάτω Αρμοδιότητες:

α) Ευθύνη της καλής λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών της Δημοτικής Ενότητας Στυρέων.

β) Συνεργάζεται με τους Προέδρους και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
γ) Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα  που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Στυρέων.

δ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Στυρέων.

ε) Παρακολουθεί και συνεργάζεται με τους αρμόδιους για την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Στυρέων.
στ)Την παρακολούθηση της καθημερινότητας (παιδικές χαρές, φωτισμός, πράσινο, καθαριότητα κλπ).

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ζαφείρης Αθανάσιος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο.


Τοπικά Συμβούλια

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΚΑΡΥΣΤΟΥ
 1. ΒΕΡΟΥΧΗ ΛΕΜΟΝΙΑ – ΜΑΡΙΑ
 2. ΣΠΥΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 3. ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 4. ΣΙΔΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
 5. ΧΟΥΝΤΑΣΗ ΣΟΦΙΑ

ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΑΕΤΟΥ
 1. ΓΚΙΛΙΠΑΘΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
 2. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 3. ΚΟΥΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
 1. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ ΑΝΘΟΥΛΑ
 2. ΤΟΛΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ
 3. ΧΑΝΟΥΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΑΛΥΒΙΩΝ
 1. ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 2. ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
 3. ΜΑΝΩΛΗ ΠΑΓΩΝΑ
ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ
 1. ΤΣΑΛΙΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 2. ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
 3. ΓΟΥΛΕΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΕΣΟΧΩΡΙΩΝ
 1. ΡΟΥΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 2. ΚΟΥΤΟΥΒΑΛΗ-ΚΕΛΛΗ ΕΛΛΗ
 3. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ
 1. ΑΡΧΟΝΤΗ ΣΟΦΙΑ
 2. ΤΡΑΧΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 3. ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΣΤΥΡΩΝ
 1. ΖΑΠΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
 2. ΣΑΚΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
 3. ΑΛΟΥΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΩΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΚΤΑΙΟΥ ΚΙΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΜΥΓΔΑΛΕΑΣ
ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΡΑΜΠΙΑΣ ΚΟΛΟΜΠΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΛΛΙΑΝΟΥ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΚΑΤΣΑΡΩΝΙΟΥ ΚΟΥΝΕΛΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΟΜΙΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΜΕΛΙΣΣΩΝΟΣ ΜΠΑΓΙΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΥΛΩΝ ΜΠΕΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ ΨΑΡΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΥ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΥ ΣΚΛΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΟΥΠΠΑΙΩΝ ΚΑΡΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Δημοτικές Ενότητες - Δημοτικές & Τοπικές Κοινότητες
Σύμφωνα με το Άρθρο 2 του Νόμου 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης" για τη συγκρότηση των δήμων: Η εδαφική περιφέρεια του κάθε δήμου που συνιστάται με τον παρόντα νόμο αποτελείται από τις εδαφικές περιφέρειες των συνενούμενων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). Οι εδαφικές αυτές περιφέρειες αποτελούν τις δημοτικές ενότητες του νέου δήμου και φέρουν το όνομα του πρώην δήμου ή της κοινότητας. Τα τοπικά διαμερίσματα που ορίζονται στο άρθρο 2 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114 Α΄), μετονομάζονται σε τοπικές κοινότητες, εφόσον έχουν πληθυσμό έως και 2.000 κατοίκους και σε δημοτικές κοινότητες εφόσον έχουν πληθυσμό μεγαλύτερο από 2.000 κατοίκους. Τοπικές ή δημοτικές κοινότητες αποτελούν και οι δήμοι ή οι κοινότητες που καταργήθηκαν ύστερα από εθελούσια συνένωση σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 410/1995 (ΦΕΚ 231 Α΄) ή συνενώνονται με τον παρόντα νόμο και δεν αποτελούνται από τοπικά διαμερίσματα. Τα δημοτικά διαμερίσματα στα οποία διαιρούνται οι δήμοι άνω των 100.000 κατοίκων μετονομάζονται σε δημοτικές κοινότητες

Αρχεία

 • Ο Νόμος 3852/2010
 • Η Απόφαση 462/2007 του Δ.Σ.
 • Η Απόφαση 561/2006 του ΔΣ
Δημοτικό Συμβούλιο

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΑΡΥΣΤΟΥ

   
   ΒΟΣΣΟΣ  ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
   ΚΑΝΕΛΛΟΥ-ΧΟΥΝΤΑΣΗ  ΜΑΡΙΑ
   ΔΙΓΑΛΕΤΟΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ
   ΤΟΥΡΛΑ
 ΓΕΩΡΓΙΑ
   ΖΕΜΠΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
   ΣΑΡΑΒΑΝΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
   ΡΟΥΚΛΙΩΤΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
   ΓΚΙΒΙΣΗΣ  ΖΑΦΕΙΡΗΣ
   ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ
   ΚΕΦΑΛΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
   ΜΑΝΩΛΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
   ΚΙΟΥΚΗ
 ΜΑΡΙΑ
   ΣΤΑΘΑΚΟΣ  ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ
   ΠΑΠΑΛΥΜΠΕΡΗΣ  ΙΣΙΔΩΡΟΣ
   ΒΡΑΝΑ  ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ
     

ΚΑΦΗΡΕΑ
   
   ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ
 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
     

ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ
   
   ΞΥΠΟΛΙΤΟΥ  ΕΥΔΟΞΙΑ
   ΖΑΦΕΙΡΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
   ΜΑΝΩΛΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Εμμ
   ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ
   ΠΑΛΑΜΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
     
 
ΣΤΥΡΕΩΝ
   
   ΓΚΕΜΙΣΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
   ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΚΩΝ/ΝΟΣ
   ΑΛΟΥΚΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
   ΠΑΛΥΒΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
   ΜΗΤΤΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
   ΣΑΚΚΑΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ
     

 
Νομικά πρόσωπα (4 στοιχεία)
Μαρμάρι (1 στοιχείο)
Κάρυστος (6 στοιχεία)
Υπηρεσίες Δήμου (3 στοιχεία)
Σύλλογοι (1 στοιχείο)
Παρουσίαση Δήμου (3 στοιχεία)
Σχολεία (3 στοιχεία)
e-Υπηρεσίες (1 στοιχείο)
Διακηρύξεις Προμηθειών (1 στοιχείο)
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου (3 στοιχεία)
Αποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής (1 στοιχείο)
allages_diaugeias (13 στοιχεία)
Διαύγεια (8 στοιχεία)
Προνοιακές Υποδομές (5 στοιχεία)
Αθλητισμός (1 στοιχείο)
Κοινωνικές Υποδομές (5 στοιχεία)
Δημοτικές Επιχειρήσεις (1 στοιχείο)
Πολιτιστικά (3 στοιχεία)
Τεχνική Υπηρεσία (10 στοιχεία)
Δημοτικό Συμβούλιο (1 στοιχείο)
Φύση (4 στοιχεία)
Τουρισμός (6 στοιχεία)
 


diavgeia-logo.jpg
logo_kep.jpg